Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

Het gemeentefonds is op orde

De minister van BZK heeft in zijn jaarverslag over het gemeentefonds verantwoording afgelegd over het geld dat in 2016 vanuit dit fonds is uitgekeerd aan de gemeenten. Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief.

In het Rapport bij het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van BZK in zijn rol als fondsbeheerder, hebben wij enkele overwegingen opgenomen over het gemeentefonds. In dat rapport staan wij ook stil bij het feit dat de helft van de gemeenten geen goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2015 heeft gekregen. Wat de consequenties zijn voor ons oordeel over de rechtmatigheid van de uitgaven die ten laste komen van het gemeentefonds staat in paragraaf 3.4. van het rapport.

Verder in het rapport

In het rapport werken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • het oordeel over de financiële informatie
  • het oordeel over de bedrijfsvoeringsinformatie
  • het oordeel over beleidsinformatie
  • de reactie van de minister