Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag

Realisatie en effect

De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van bezuinigingen. Hiertoe brengen wij voor een aantal bezuinigingsmaatregelen de budgettaire realisatie in kaart en geven wij waar mogelijk aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers, bedrijven en instellingen. Na onze eerdere publicatie over de maatregel Bevriezen doelgroep zorgtoeslag, staat in deze publicatie de maatregel Aanpassingen kinderopvangtoeslag centraal. We hebben deze maatregel onderzocht vanwege de relatief grote omvang van de beoogde bezuiniging in 2012 en 2013 en het maatschappelijk belang van kinderopvang.

Wij constateren dat de totale uitgaven aan kinderopvangtoeslag in 2012 en 2013 met respectievelijk 148 miljoen euro en 388 miljoen euro meer zijn gedaald dan werd beoogd met de bezuiniging. Dit komt vooral door een niet voorziene daling van het gebruik van de kinderopvang in 2012 en 2013. De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie laat in deze jaren een gemengd beeld zien. Het is onduidelijk welk deel van deze ontwikkelingen is toe te schrijven aan de bezuinigingsmaatregelen en welk deel aan andere maatschappelijke ontwikkelingen.

De minister van SZW stuurt relatief veel informatie over de kinderopvang(toeslag) naar het parlement. Deze informatie is echter moeilijk te relateren aan de bezuinigingsmaatregelen, waardoor het moeilijk is om de realisatie en de gevolgen van de bezuinigingen in beeld te krijgen. Wij bevelen de minister van Financiën aan om er, ten behoeve van het parlementair budgetrecht, voor zorg te dragen dat, in ieder geval voor de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen, in de jaarverslagen inzicht wordt gegeven in de realisatie en de gevolgen van de bezuinigingen, inclusief de beleidsmatige conclusie die het kabinet hieraan wenst te verbinden. Zonder deze informatie heeft het parlement géén zicht op de financiële voortgang van de bezuiniging en géén inzicht in de maatschappelijke effecten die sindsdien zijn opgetreden.