Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Rapport bij het Jaarverslag

Inzicht in de effectiviteit van re-integratieprogramma’s ontbreekt

De Algemene Rekenkamer plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van het beleid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gericht op de bemiddeling van werkzoekenden naar een reguliere baan. In 2011 was € 1,9 miljard gemoeid met diverse programma’s voor re-integratie, maar onduidelijk is wat deze uitgaven precies hebben opgeleverd. Ook de inspanningen van het UWV op het terrein van arbeidsbemiddeling en de begeleiding van langdurig werklozen worden in het Jaarverslag van SZW onvoldoende verantwoord, stelt de Algemene Rekenkamer. De bedrijfsvoering van het departement is evenwel verbeterd.

Gemeenten ontvangen middelen voor de re-integratieondersteuning uit het zogeheten participatiebudget. De omvang van deze specifieke uitkering wordt in 2012 verlaagd van € 1,7 miljard naar € 1 miljard. Deze bezuiniging maakt inzicht in de effectiviteit van de re-integratieprogramma’s nog belangrijker. ‘De minister blijft namelijk verantwoordelijk voor de werking van het systeem van decentrale uitvoering, en daarmee ook voor het zicht op wat het beleid oplevert’, stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport.

Controle op specifieke uitkeringen ontoereikend

De Algemene Rekenkamer stelt vast dat er onzekerheid bestaat over de controle op de rechtmatige besteding van € 377 miljoen die het Ministerie van SZW in 2011 heeft verstrekt aan gemeenten. De verantwoording over deze specifieke uitkeringen is ontoereikend, ondanks aanvullende informatie die de minister in het Jaarverslag vermeldt. De aanvullende gegevens zijn ongeschikt om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen, aldus de Algemene Rekenkamer, die dit punt vorig jaar ook aan de orde stelde.

Omdat deze problematiek bij verschillende departementen zowel in 2010 als in 2011 speelt, heeft de Algemene Rekenkamer dit probleem Rijksbreed aan de orde gesteld en op dit punt bezwaar gemaakt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die systeemverantwoordelijk is voor de controle op de specifieke uitkeringen.

Positief oordeel over bedrijfsvoering SZW

De Algemene Rekenkamer oordeelt positief over de bedrijfsvoering van het Ministerie van SZW. Op onvolkomenheden die in voorgaande jaren zijn geconstateerd heeft het Ministerie van SZW adequaat gereageerd. Een punt van zorg blijft echter de naleving van de regels voor de Europese aanbesteding. Verder stelt de Algemene Rekenkamer dat de controle op het inkoopproces dient te worden aangescherpt.

Minister start experiment voor betere monitoring

In zijn reactie erkent de minister dat het wenselijk is om meer inzicht te krijgen in de netto-effectiviteit van de bestedingen aan re-integratie. Door de overdracht van uitvoeringstaken naar gemeenten wordt de besteding van de middelen niet meer via individuele trajecten, maar onder de aangeboden voorzieningen geregistreerd, stelt de minister van SZW. Hij heeft een experiment gestart om een beter zicht te krijgen op het beheer van deze middelen, en kondigt aan de resultaten hiervan aan de Tweede Kamer te presenteren.

Over het ministerie

Het Ministerie van SZW besteedde in 2011 € 30,8 miljard. De personeelssterkte stond eind 2011 op 2.259 fte. De financiële informatie in het Jaarverslag is – met uitzondering van de geconstateerde fouten en onzekerheden – deugdelijk weergegeven en de jaarrekening en saldibalans zijn rechtmatig tot stand gekomen.