Wegwijzer sociaal domein

Als onderdeel van ons advies Wegwijs in het sociaal domein hebben we een digitaal instrument ontwikkeld, de ‘Wegwijzer sociaal domein’. Wij hebben dit instrument ontwikkeld om de informatiepositie van de Tweede Kamer te verbeteren. De wegwijzer brengt samenhang aan tussen uiteenlopende soorten van informatie die betrekking heeft op de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015: wetgeving, toezeggingen van ministers, voortgangsrapportages, brieven, monitors, evaluaties, begrotingen, jaarverslagen en meer.

Gebruiksmogelijkheden van de wegwijzer

De wegwijzer geeft Kamerleden en hun medewerkers meer inzicht en overzicht. De wegwijzer biedt op het moment van de aanbieding een overzicht van informatie die de regering de afgelopen jaren aan de Tweede Kamer heeft verstrekt over de drie wetten. Het overzicht is geordend naar jaar en loopt van 2014 tot ultimo september 2018. Enkele informatiebronnen die eerder werden toegezegd als vast onderdeel van de bestaande afspraken over de informatiehuishouding maar nog niet beschikbaar zijn, zijn als aankondiging opgenomen. 

Per wet kan informatie worden geselecteerd, maar dat kan ook voor informatie waarin samenhang tussen wetsgebieden is aangebracht, zoals een monitor. Door een kleurcodering is in één oogopslag te herkennen welk stuk informatie bevat over welke wet. De inrichting van de wegwijzer sluit aan bij de ordening die de Tweede Kamer zelf hanteert. 

Doorontwikkeling van het instrument: minister van BZK aan zet

De Wegwijzer dient als concreet voorbeeld van een verbeterde informatievoorziening door de regering aan de Tweede Kamer. Wij dragen dit instrument over aan de minister van BZK en nodigen haar uit de wegwijzer te adopteren en door te ontwikkelen, in nauw overleg met de Tweede Kamer. Het actualiseren en eventueel door ontwikkelen van de Wegwijzer sociaal domein rekenen wij niet tot onze rol en verantwoordelijkheid. 

Bronbestanden

De informatie die de Tweede Kamer bereikt, is voor iedereen. We hebben er daarom voor gekozen de Wegwijzer sociaal domein als een Adobe InDesignbestand beschikbaar te stellen. De bronbestanden zijn toegankelijk via de website van de Algemene Rekenkamer en staan voor iedereen ter beschikking om verder te ontwikkelen, of om na te bouwen als website. Wij hopen dat de Wegwijzer op deze manier een levend en open instrument wordt dat bijdraagt aan de transparantie van het beleid in het sociaal domein en aan verbetering van de verantwoording daarover.