Afschrift adviesbrief Algemene Rekenkamer artikel 96 CW2001 en Wet langdurige zorg

Brief aan de Tweede Kamer over het advies dat wij in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 (CW2001) hebben uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het conceptwetsvoorstel voor de langdurige zorg. Wij hebben ons bij dit advies gericht op de gevolgen van het wetsvoorstel voor de controletaak en de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast hebben wij gekeken naar de wijze waarop het toezicht en de verantwoording is ingericht, in relatie tot de verantwoordelijkheid van de betrokken ministers.