Verslag 2019 Algemene Rekenkamer

In het Verslag 2019 verantwoorden we ons over de resultaten van ons werk in 2019

Het jaar 2019 in het kort

Activiteiten

Over onze activiteiten in het voorafgaande jaar doen wij in 2020 voor het eerst verslag in twee publicaties, die we op verschillende momenten uitbrengen. Op 26 maart jl. hebben wij ons Verslag van werkzaamheden 2019 gepresenteerd. Daarin hebben wij een overzicht gegeven van de onderzoeken die we in 2019 hebben gepubli­ceerd, plus een bloemlezing van onze overige activiteiten. Bij een aantal activiteiten en onderzoeken hebben we uitvoeriger stilgestaan.

Met het uitbrengen van dit overzicht hebben wij voldaan aan de wettelijke verplichting om vóór 1 april een verslag van werkzaamheden aan te bieden aan de Staten-Generaal. Maar onze ambitie gaat verder dan dat;  we willen stappen zetten naar geïntegreerde verslaglegging (‘integrated reporting’)

Organisatie, bedrijfsvoering en onderzoeksprogramma’s

Het voorliggende Verslag 2019 , dat wij tegelijk publiceren met ons financieel verslag, vormt een aanvulling op het verslag van werkzaam­heden. Met het uitbrengen van een geïntegreerd verslag kunnen we de buitenwereld beter laten zien welke maatschappelijke (meer)waarde we leveren bij de uitvoering van onze – met publiek geld gefinancierde - maatschappelijke taken.

We publiceren dit Verslag tegelijk met de aanbieding van de financiële jaarverslagen van het rijk (waaronder het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer, dat onderdeel is van begrotingshoofdstuk 2B, Hoge Colleges van Staat, waar de Minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijkheid voor draagt) aan het parlement. In deze publicatie gaan we in op ontwikkelingen in onze organisatie en onze bedrijfsvoering. Daarnaast spreekt een aantal externe betrokkenen zich uit over de impact die bepaalde onderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor hen hebben gehad. Zes onderzoeken uit 2019, verricht binnen de verschillende onderzoeks­programma’s van onze organisatie, worden op die manier ‘uitgelicht’:

  1. Onderhoud hoofdvaarwegennet (uitgebracht op 15 mei 2019 als onderdeel van ons Verantwoordings­onderzoek 2018);
  2. Bankenresolutie in Nederland (uitgebracht op 12 december 2019);
  3. Ouderdomsregelingen ontleed (uitgebracht op 13 november 2019);
  4. Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken (uitge­bracht op 28 maart 2019);
  5. Hilversum in beeld (uitgebracht op 10 december 2019);
  6. Aanpak mestvervuiling veehouderij (uitgebracht op 20 juni 2019).

Bezetting weer op niveau

Na een periode van taakstellingen en reorganisaties kon vanaf 2018 een start worden gemaakt om de bezetting van de Algemene Rekenkamer in een periode van drie jaar  weer op het oude niveau terug te brengen. Aan het eind van 2019 lag onze daadwerkelijke bezetting zelfs iets boven de doelformatie.

Het budget van de Algemene Rekenkamer neemt in de periode 2019 t/m 2022 stapsgewijs toe met € 3 miljoen extra structureel vanaf 2022. Met deze budgettaire aanpassingen, terug naar het niveau van voor de bezuinigen, is de dekking van onze wettelijke taakuitvoering geborgd. In deze jaren wordt onze formatie navenant uitgebreid.

Net als in 2018 hebben we ook het afgelopen jaar fors ingezet op werving, opleiding en ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers.

Verder is in 2019 een besluit genomen over herstructurering van de staf. De veranderingen, die staan beschreven in het plan ‘Staf van de toekomst’, worden in 2020 geïmplementeerd.

Tot slot zijn we 2019 begonnen met de voorbereiding van de strategische periode 2021-2025. Dat proces moet in 2020 leiden tot de vaststelling van een nieuwe strategie voor onze organisatie.

Meer mannen dan vrouwen in 2019

Beheerste en verbeterde bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van onze organisatie is erop gericht de verschillende interne processen en projecten te beheersen en continu te verbeteren. Het gaat daarbij zowel om de financiële processen binnen de organisatie als om processen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld de informatiebeveiliging, de inrichting van de accountantscontrole en de interne controle.

Het afgelopen jaar is door middel van een ‘Verbeterplan Financieel Beheer’ gewerkt aan het verbeteren van het financieel beheer en is de interne controle verder aangescherpt. De projectbeheersing was in 2019 nog niet op het gewenste niveau; dit blijft dan ook een serieus aandachts­punt in de bedrijfsvoering.

Uitgaven en inkomsten

Zoals aangegeven groeit de begroting van de Algemene Rekenkamer tussen 2019 en 2022 trapsgewijs met uiteindelijk € 3 miljoen extra per jaar structureel, terug naar het oude niveau van voor de bezuinigingen.

In 2019 heeft de Algemene Rekenkamer minder uitgegeven dan begroot. Dit hangt vooral samen met de personele onderbezetting waarvan sprake was. Door forse wervingsinspanningen zijn er in de loop van het jaar vijftig medewerkers ingestroomd en was de onderbezetting aan het einde van 2019 nagenoeg ingelopen.

De gerea­liseerde ontvangsten waren iets hoger dan begroot. Dit kwam vooral doordat er meer ontvangsten voortvloeiden uit internationale projecten en uit de detachering van medewerkers.

Realisatie in balans met begroting in 2019