Statuten oprichting Stichting Informatieknooppunt zorgfraude; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de oprichting van de Stichting Informatieknooppunt zorgfraude (overleg inzake artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016). 

Deze brief is op 18 december 2019 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Algemene Rekenkamer had al eerder, bij brief van 26 augustus 2019, gereageerd op het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. De minister heeft het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg en het voornemen tot oprichting van de Stichting Informatieknooppunt zorgfraude op 3 juli 2020 aan het parlement gestuurd, waarmee deze voorstellen openbaar zijn geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brieven nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikelen 4.7 en 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. In artikel 7.40 is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Ook als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, moet vooraf overleg plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.