Decentralisatiebrief

Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verdeling van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, verantwoording en controle bij de komende decentralisaties. Aanleiding voor de brief is de Decentralisatiebrief van 19 februari jl. van de minister aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op zijn aanpak om te komen tot meer samenhang tussen de drie voorgenomen decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd.