Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 44% van de aanbevelingen aan de minister van LNV volgt een toezegging

Op 44% van de aanbevelingen aan de minister van LNV volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
LNV (2015-2020)56%44%

Figuur 33: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de Minister van LNV. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (128 bytes)

Bij 4 van onze 9 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (44% van de aanbevelingen) heeft de minister van LNV een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

Op 78% van de aanbevelingen heeft het ministerie van LNV actie ondernomen

Op 78% van de aanbevelingen heeft het ministerie van LNV actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
LNV (2015-2020)22%34%44%0%

Figuur 34: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van LNV. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (145 bytes)

Het Ministerie van LNV heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (9) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van LNV neemt gemiddeld op 78% van de aanbevelingen een actie. Dit is hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk LNV dat voor de periode 2015-2020 bij 0% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 44% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (0%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (44%), blijkt dat er bij 44% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (44%) is gelijk aan het percentage toezeggingen (59%).

Daarnaast worden er ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl er in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (34% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (34%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (44%) komen we uit op 78%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van LNV een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van LNV heeft geen van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van LNV heeft geen van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
LNV (2015-2020)0%100%0%

Figuur 35: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van LNV. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (123 bytes)

In 2010 zijn het toenmalige Ministerie van Economische Zaken en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid samengevoegd. Deze samenvoeging is in 2017 weer ongedaan gemaakt. Wij hebben met terugwerkende kracht onze aanbevelingen op de het betreffende beleidsterrein (Ministerie van Economische Zaken) aan de nu verantwoordelijke bewindspersonen toegerekend, hetzij de minister van LNV, hetzij de minister van EZK.

Volgens opgave van het Ministerie van LNV zijn er geen toezeggingen (0% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd. Op 5 aanbevelingen is geen toezegging gedaan.

We vragen u naar aanleiding van een analyse van deze aanbevelingen aandacht voor het volgende. In juni 2019 publiceerden wij ons vervolgonderzoek naar de duurzaamheid van de intensieve veehouderij. In ons rapport schreven wij dat aanpassing van bestaande regelgeving en initiatieven voor nieuwe regelgeving eerder de oorzaak zijn van het probleem dan de oplossing. Wij deden daarom de aanbeveling aan de ministers van LNV en Infrastructuur en Waterstaat en het parlement om het patroon van nog meer wetgeving te doorbreken, om wet- en regelgeving te vereenvoudigen en om de regeldruk voor de uitvoerders, handhavers en de sector zelf te verminderen.

In ons verantwoordingsonderzoek 2019 LNV hebben we de minister aanbevolen om doelgericht te sturen op het behoud van consumentenvertrouwen in het Europees biologisch keurmerk. De minister heeft deze aanbeveling niet overgenomen en wees er in haar reactie op dat “vanuit het niveau van de Unie moet worden aangegeven hoe de door de EU in de verordeningen gestelde doelen, zoals het consumentenvertrouwen, op uniforme wijze in de lidstaten worden gerealiseerd.” Wij vinden het belangrijk dat de minister doelgericht stuurt op consumentenvertrouwen in het Europees biologisch keurmerk omdat uit ons onderzoek bleek dat consumenten relatief weinig vertrouwen hebben in dit keurmerk. Dit is nadelig omdat het biologische productie, en het vertrouwen daarin, bijdragen aan de transitie naar de kringlooplandbouw die de minister nastreeft.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 LNV

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van LNV
  • Toezeggingen van de minister van LNV op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van LNV met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen