Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie (Defensie) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 70% van de aanbevelingen aan de minister van Defensie volgt een toezegging

Op 70% van de aanbevelingen aan de minister van Defensie volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
DEF (2015-2020)30%70%

Figuur 18: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van Defensie. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (128 bytes)

Bij 30 van onze 43 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (70% van de aanbevelingen) heeft de minister van Defensie een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk Defensie.

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen beleidsonderzoek Toezeggingen % toezeggingen Defensie % toezeggingen rijksbreed
2015 0 0 n.v.t. 58%
2016 2 1 50% 62%
2017 2 2 100% 71%
2018 18 15 83% 78%
2019 7 4 57% 57%
2020 14 8 57% 50%
Totaal 43 30 70% 62%

Tabel 2: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en het aantal toezeggingen van de minister van Defensie.

Op 88% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van Defensie actie ondernomen

Op 88% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van Defensie actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
DEF (2015-2020)12%18%47%23%

Figuur 19: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van Defensie. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (146 bytes)

Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (43) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van Defensie neemt gemiddeld op 88% van de aanbevelingen een actie. Dit is hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk Defensie dat voor de periode 2015-2020 bij 23% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 47% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (23%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (47%), blijkt dat er bij 70% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (70%) is gelijk aan het percentage toezeggingen (70%).

Daarnaast worden er ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (18% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (18%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (70%) komen we uit op 88%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van Defensie een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van Defensie heeft 33% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van Defensie heeft 33% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
DEF (2015-2020)0%67%33%

Figuur 20: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van Defensie. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (123 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Defensie zijn 10 toezeggingen (33% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd. Van 1 rapport brengen we de opvolging van de aanbevelingen onder uw aandacht.

Cybersecurity Grenstoezicht op Schiphol

Op 20 april 2020 publiceerden we het rapport Digitalisering aan de grens: Cybersecurity van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. De minister van Defensie draagt samen met de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijkheid voor het grenstoezicht op Schiphol. Gedurende het afgelopen zomerreces informeerde de minister van JenV de Tweede Kamer over de voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen.1 Van de 2 aanbevelingen aan de minister van Defensie constateren we dat beide nog niet zijn opgevolgd: het beveiligen en goedkeuren van het IT-systeem bij de balies van de Koninklijke Marechaussee zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 is afgerond en voor het aansluiten van de grenstoezichtsystemen van Defensie op het Security Operations (Center SOC) is geen datum genoemd.

Ook de aanbevelingen aan de minister van JenV en de aanbevelingen die wij de ministers gezamenlijk deden zijn nog niet (volledig) opgevolgd en blijven daarmee een opgave voor de betrokken ministers. Wij wijzen hierbij op de voortvarendheid waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat de aanbevelingen in ons rapport uit 2019 over de cybersecurity van vitale waterwerken bij Rijkswaterstaat heeft opgepakt, de daarbij geboekte resultaten en wijze waarop hierover aan de Tweede Kamer is gerapporteerd.Meer informatie vindt u in onze brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (VI) van het Ministerie van JenV.

1 Minister van Justitie en Veiligheid, brief van 16 juli 2021 over Voortgang toezegging en opvolging aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity grenstoezicht Schiphol, vergaderjaar 2020-2021, 26 643, nr. 774.

2 Minister van Infrastructuur en Waterstaat, brief van 15 juni 2020 in het kader van Waterbeleid over invulling moties en toezeggingen voor Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020, Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 27625, nr. 503.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 Defensie

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Defensie
  • Toezeggingen van de minister van Defensie op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van Defensie met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen