Kapitaalverstrekkingscapaciteit

Op 10 oktober 2008 besloot de Nederlandse Staat tot het beschikbaar stellen van kapitaal aan banken en verzekeraars die als gevolg van de financiële crisis niet in de gelegenheid waren om te voldoen aan de kapitaaleisen die DNB stelde aan financiële instellingen. Deze interventie staat bekend als de ‘kapitaalverstrekkingsfaciliteit’. Deze interventie is inmiddels afgesloten en heeft een positief eindsaldo voor de Staat van € 3,4 miljard.

Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

Aard van de interventie

De kapitaalinjecties waarvoor banken en verzekeraars in aanmerking kwamen in het kader van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit waren geen reguliere leningen. De Staat verstrekte kapitaal in ruil voor obligaties (‘securities’). Over het kapitaal moesten de instellingen couponrente en een zogenoemde terugkooppremie betalen.

Wie waren de begunstigden?

Drie financiële instellingen hebben tussen 2008 en 2014 gebruikgemaakt van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit:

  1. ING
  2. Aegon
  3. SNS Reaal

Wat heeft de interventie gekost?

In het kader van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit heeft de Staat de volgende bedragen ter beschikking gesteld:

  • € 10 miljard aan ING
  • € 3 miljard aan Aegon
  • € 750 miljoen aan SNS Reaal

Aan de kapitaalverstrekkingsfaciliteit heeft de Nederlandse Staat sinds 2008 dus in totaal € 13,75 miljard uitgegeven.
Over het verstrekte kapitaal is de Staat rente misgelopen. Deze ‘rentekosten’ bedroegen € 693 miljoen. Per saldo heeft de maatregel de Staat dus ruim € 14,4 miljard gekost.

Wat heeft de kapitaalverstrekkingsfaciliteit gekost? (in miljoenen euro’s)
Geleend kapitaal 13.750
Rentekosten 693
Totaal uitgaven 14.443

Wat heeft de interventie opgeleverd?

Aegon heeft eind 2011 zijn hele schuld afgelost. ING heeft eind 2014 zijn hele schuld afgelost. SNS Reaal heeft van de € 750 miljoen in 2009 € 185 miljoen afgelost. Door de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013 is de resterende vordering van € 565 miljoen komen te vervallen. De mogelijkheid bestaat dat de Staat dit bedrag te zijner tijd nog terugverdient. Dit zal moeten blijken uit de verkoopopbrengst van (onderdelen van) SNS Reaal.

Naast de aflossingen heeft de Staat in de periode 2008-2014 ook couponrente en terugkooppremies van de instellingen ontvangen.

Per saldo heeft de kapitaalvertrekkingsfaciliteit de Staat € 3,4 miljard opgeleverd.

Wat heeft de kapitaalverstrekkingsfaciliteit opgeleverd? (in miljoenen euro’s)
Aflossingen 13.185
Couponrente en terugkoopvergoedingen 4.657
Totaal ontvangsten 17.842
Af: totaal uitgaven 14.443
Saldo 3.399

Meer informatie in ons online archief

Wilt u meer informatie hebben over de maatregelen die de Nederlandse Staat sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 heeft getroffen? In ons online archief vindt u totaaloverzichten met alle financiële gegevens en de bijbehorende historische ontwikkelingen.