Back-upfaciliteit ING

De Nederlandse Staat sloot begin 2009 een overeenkomst met ING over het verlenen van een ‘back-upfaciliteit’. Deze ondersteunende maatregel had betrekking op een portefeuille met zogeheten gesecuritiseerde (dat wil zeggen: als effecten verhandelbare) hypotheken in het bezit van dochters van ING in de Verenigde Staten. Door de uitzonderlijke omstandigheden op de financiële markt in 2009 waren deze producten niet of nauwelijks meer verhandelbaar en dat tastte de kapitaalpositie van ING aan. De back-upfaciliteit dekte de risico’s van deze portefeuille voor een groot deel af. Deze interventie is inmiddels afgesloten. Het uiteindelijke netto positief resultaat voor de Staat is € 1,455 miljard euro.

Backupfaciliteit ING

Aard van de interventie

De back-upfaciliteit voor ING hield in dat de Nederlandse Staat 80% van het risico op de Amerikaanse portefeuilles met gesecuritiseerde hypotheken van ING overnam. De bank bleef juridisch eigenaar van de portefeuilles, maar de Staat en ING deelden de winsten en verliezen in de verhouding 80/20.
Tegenover deze regeling stond een langlopende lening van ING aan de Staat ter waarde van € 20,7 miljard.

Wie waren de begunstigden?

De back-upfaciliteit is specifiek in het leven geroepen voor ING. Deze bank was de enige begunstigde van de regeling.

Wat heeft de interventie gekost?

De waarde van de gesecuritiseerde hypothekenportefeuille bedroeg eind januari 2009 ongeveer 35 miljard dollar (€ 27 miljard). De Staat droeg het risico voor 80 procent daarvan, ter waarde van ongeveer 28 miljard dollar (€ 21,5 miljard).

Afgezien van dit risico waren er ook concrete uitgaven aan de regeling verbonden. De Staat betaalde vergoedingen aan ING voor het beheer van de hypothekenportefeuille (‘management fee’) en voor de financiering van de hypothekenportefeuille (‘funding fee’). In totaal heeft de Staat € 21,7 miljard aan de maatregel uitgegeven.

Wat heeft de back-upfaciliteit ING gekost? (in miljoenen euro’s)
Management fee 204
Funding fee 21.492
Verrekening vooruitbetaalde fee’s vanwege eerdere beëindiging 19
Totaal uitgaven 21.715

Wat heeft de interventie opgeleverd?

Als gevolg van de back-upfaciliteit ontving de Staat maandelijks geld in de vorm van hypotheekaflossingen en rente. Daarnaast betaalde ING een vergoeding voor het risico dat de Staat liep op de hypotheekportefeuille (‘garantiefee’), en een exit fee (‘claw-back fee’). In de garantiefee was de extra vergoeding meegerekend die ING moest betalen als gevolg van de toetsing van de back-upfaciliteit aan de regels voor staatssteun van de Europese Commissie.
De back-upfaciliteit had een looptijd tot 2048, maar de regeling is in onderlinge overeenstemming tussen de Staat en ING op 6 februari 2014 beëindigd. Het uiteindelijke netto positief resultaat voor de Staat is € 1,5 miljard.

Wat heeft de back-upfaciliteit ING opgeleverd? (in miljoenen euro’s)
Hypotheekaflossingen en rente 21.829
Garantiefee 927
Claw-back fee 34
Compensatie voor nog te ontvangen fee’s vanwege eerder beëindiging 380
Totaal ontvangsten 23.170
Af: totaal uitgaven 21.715
Saldo 1.455

Meer informatie in ons online archief

Wilt u meer informatie hebben over de maatregelen die de Nederlandse Staat sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 heeft getroffen? In ons online archief vindt u totaaloverzichten met alle financiële gegevens en de bijbehorende historische ontwikkelingen.