Hoeveel geld heeft Nederland al uitgegeven aan de JSF?

Nederland heeft sinds 1996 geld uitgegeven aan de JSF. Hoeveel is dat? En hoe verhoudt zich dit tot de afgesproken budgetten? Daarnaast zijn er ook ontvangsten. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Stand uitgaven aan de JSF ultimo 2017 

Het is belangrijk om te weten hoeveel Nederland al aan de JSF heeft uitgegeven. De uitgaven aan de JSF moeten immers blijven binnen de maxima die in het financieel kader zijn afgesproken. Niet alle uitgaven vallen echter onder die afspraken. Uitgaven gedaan vóór 2012, aan CDP- en SDD-fase van de JSF tellen niet mee. In de voortgangsrapportages houdt de minister bij hoeveel al aan de JSF is betaald. 
Eind 2017 had Nederland € 1.845 miljoen uitgegeven aan de JSF:

  • Aan bijdragen aan het ontwerp en ontwikkeling van de JSF (CDP en SDD): deze bedragen allen niet onder de afspraken van het financieel kader: € 924 miljoen

  • Aan bijdragen voor de productie en de testfase van de JSF  (PSFD en IOT&E), aan de aanschaf van de twee testtoestellen en als vooruitbetaling aan de van de resterende toestellen: deze bedragen vallen onder het maximum investeringsbudget volgens het financieel kader: € 921 miljoen

  • Van de exploitatie zijn nog slechts ramingen. De uitgaven hiervoor beginnen als Nederland de JSF toestellen in gebruik neemt.

Om de actuele stand te weten, moet men de laatste voortgangsrapportage raadplegen. 

Grootste uitgaven in periode 2017-2022

De grootste uitgaven aan de JSF vinden plaats in de jaren 2017-2023. Dat zijn de jaren dat de JSF besteld en geleverd wordt. 

Uitgaven aan het JSF-project in deze kabinetsperiode naar maximum

In € miljoen