Cultuur

Sinds 2010 heeft het Rijk bezuinigd op cultuur. Dat had onder andere gevolgen voor de hoogte van de subsidies die culturele instellingen en fondsen ontvingen uit de Culturele Basisinfrastructuur 2013-2017. We onderzochten hoe de  cultuursector de bezuinigingen heeft doorgevoerd en wat het effect ervan is.

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect (2015)

De maatregel Cultuursubsidies van het kabinet-Rutte/Verhagen moest tot een structurele bezuiniging leiden van 200 miljoen euro op de culturele sector. Het zwaartepunt van die bezuinigingsmaatregel was de herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur. Daaruit ontvangen culturele instellingen en rijkscultuurfondsen (meerjarige) subsidies. In dit het rapport Bezuiniging op cultuur bekijken we op basis van de beschikbare informatie hoe de bezuinigingen zijn gerealiseerd en wat daarvan de gevolgen zijn.