Beeld: Jeroen Bouman

Cultuur

Sinds 2010 heeft het Rijk bezuinigd op cultuur. Dat had onder andere gevolgen voor de hoogte van de subsidies die culturele instellingen en fondsen ontvingen uit de Culturele Basisinfrastructuur 2013-2017. We onderzochten hoe de  cultuursector de bezuinigingen heeft doorgevoerd en wat het effect ervan is.

Recente publicaties

Hilversum in beeld (2019)

NPO kan zijn wettelijke taak om te zorgen voor doelmatige uitgaven voor omroepprogramma’s niet waarmaken. Jaarlijks ontvangt NPO €850 miljoen aan publieke middelen uit de OCW-begroting, maar de organisatie heeft weinig inzicht of ‘Hilversum’ dat publiek geld doelmatig besteedt. Zo luidt de hoofdconclusie uit het onderzoek Hilversum in beeld dat de Algemene Rekenkamer heeft gedaan naar de doelmatigheid bij de publieke omroep.
Het onderzoek richt zich op de relatie tussen kosten en prestaties van de landelijke televisie. Het grootste deel van het programmabudget van de publieke omroep wordt besteed aan televisie.

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (2019)

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?’ Omdat een centraal overzicht ontbreekt, hebben we eerst onderzocht hoeveel revolverende fondsen, ook wel revolverende instrumenten genoemd, er op rijksniveau zijn en hoeveel publiek geld daarin is ondergebracht. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag wat de specifieke kenmerken van revolverende fondsen voor consequenties hebben voor de sturing daarvan en de verantwoording over het publieke geld daarin.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect (2015)

De maatregel Cultuursubsidies van het kabinet-Rutte/Verhagen moest tot een structurele bezuiniging leiden van 200 miljoen euro op de culturele sector. Het zwaartepunt van die bezuinigingsmaatregel was de herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur. Daaruit ontvangen culturele instellingen en rijkscultuurfondsen (meerjarige) subsidies. In dit het rapport Bezuiniging op cultuur bekijken we op basis van de beschikbare informatie hoe de bezuinigingen zijn gerealiseerd en wat daarvan de gevolgen zijn.