Algoritmes

Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te lossen of een voorspelling te doen. Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist beter overzicht – dat hebben ministers nu niet – en betere kwaliteitscontrole.

Vervolgonderzoek algoritmes

Wij zijn een vervolgonderzoek gestart naar de inzet van algoritmes binnen de rijksoverheid. In dit vervolgonderzoek beoordelen we of ministers algoritmes verantwoord inzetten in de bedrijfsvoering en bij de uitvoering van beleid

Rapport 'Aandacht voor Algoritmes'

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer uitvoert. Hiermee kunnen grote hoeveelheden data gecombineerd en geanalyseerd worden. Algoritmes gebruiken raakt belangen van burgers en bedrijven. Nu zijn het veelal nog eenvoudige algoritmes in processen voor bedrijfsvoering of dienstverlening, zoals het geautomatiseerd versturen van antwoordbrieven of een eerste selectie voor uitkeringen. Soms zet de rijksoverheid al innovatieve algoritmes in, al dan niet met gebruik van artificiële intelligentie. Ministeries en uitvoeringsorganisaties als UWV en Sociale Verzekeringsbank hebben op verzoek vele tientallen algoritmes aangereikt.

Toetsingskader algoritmes

Het toetsingskader is een praktisch instrument dat wij en andere overheidsorganisaties kunnen gebruiken om te toetsen of algoritmes aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen én of de risico’s voldoende in beeld zijn en/of worden beperkt. Het toetsingskader bestaat uit 5 perspectieven. Ethiek is als perspectief verbonden met de andere 4 perspectieven.

Digitaal evenement ‘Aandacht voor Algoritmes’ 28 januari 2021

Het digitaal evenement over algoritmes wordt geopend met een opgenomen welkomstwoord van Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer. Hij heet iedereen hartelijk welkom bij de digitale bijeenkomst over Artificial Intelligence, voor de Rekenkamer de eerste in zijn soort.