Ik heb een Woo-verzoek

De Algemene Rekenkamer en transparantie

Sinds 2014 hanteert de Algemene Rekenkamer het uitgangspunt van maximale transparantie. Onder het motto ‘ practice what you preach’ maken we sindsdien zoveel als mogelijk informatie openbaar. Onze jaarlijkse uitgaven zijn bijvoorbeeld via een open databestand in te zien.

Deze transparantie heeft onder andere betrekking op projecten op het gebied van open data en open spending en bijvoorbeeld ons werkprogramma, de strategie en uitgaven. En deze ambitie zetten we voort: de informatie over het functioneren en presteren van onze eigen organisatie is openbaar. Destijds is er ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over onze ambitie.

Wet open overheid (Woo)

De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Algemene Rekenkamer was uitgezonderd van de Wob, maar valt voortaan deels wel en deels niet onder de Woo. De Woo heeft als doel de publieke sector transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo kent echter ook uitzonderingen.

De Algemene Rekenkamer en haar wettelijke taak

De Algemene Rekenkamer heeft een in de Grondwet (artikel 76) vastgelegde taak. Deze luidt als volgt: De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de inkomsten en uitgaven van het Rijk.

Het Rijk moet zich goed verantwoorden over de inkomsten, uitgaven en het inzetten van wettelijke bevoegdheden. Om dat op onafhankelijke wijze, dus los van de politiek, te controleren hebben wij unieke en speciale bevoegdheden, die in de Comptabiliteitswet zijn vastgelegd. Wij mogen bij alle ministeries en andere overheidsorganisaties die onder het Rijk vallen onderzoek doen om te zien of publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt besteed.

Wij ontvangen hierdoor informatie van de onderzochte organisaties. Alle ministeries en andere overheidsorganisaties die onder het Rijk vallen zijn verplicht mee te werken en om alle door de Algemene Rekenkamer gevraagde informatie (ook als deze geheim of vertrouwelijk is) te verstrekken. Dus de Algemene Rekenkamer is onderdeel van de scheiding der machten in de democratische rechtstaat.

Met de invoering van de Woo wijzigt ook de Comptabiliteitswet 2016, waarin de positie, taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd. In Comptabiliteitswet 2016 worden twee artikelen toegevoegd; artikel 7.41 en 7.42. Artikel 7.41 voorziet in de bijzondere positie van de Algemene Rekenkamer. Informatie die de Algemene Rekenkamer heeft verzameld in het kader van haar wettelijke taak is niet openbaar. Op grond van het tweede lid van artikel 7.41 worden Woo-verzoeken die zien op dergelijke informatie ter behandeling doorgezonden aan het orgaan, persoon of college waar de informatie vandaan komt. Onze onderzoeksrapporten met conclusies en bevindingen zijn vanzelfsprekend wel openbaar. Daarin is veel van de informatie uit het onderzoek terug te vinden, opdat duidelijk is waarop wij onze conclusies en aanbevelingen baseren.

Verzoek doen?

Per 1 mei 2022 kan een ieder een verzoek om informatie indienen. Er worden aan het Woo-verzoek verder geen bijzondere eisen gesteld, het verzoek is vormvrij.

We geven er echter de voorkeur aan dat Woo-verzoeken per mail worden ingediend.

Per mail

Mail uw verzoek naar Woo@rekenkamer.nl

Vermeld daarbij:

  • op welke informatie uw verzoek betrekking heeft;
  • uw naam;
  • uw telefoonnummer; dit in het geval er nog vragen zijn over uw verzoek.

Schriftelijk

Stuur uw Woo-verzoek naar:

Algemene Rekenkamer

Woo-verzoek

Postbus 20015

2500 EA Den Haag

U dient hierbij aan te geven op welke informatie uw verzoek betrekking heeft.

De Algemene Rekenkamer is geen bestuursorgaan maar wordt echter op grond van de Woo wel deels aangemerkt als een bestuursorgaan (artikel 2.2, lid 1 onder e). Dit betekent dat de Algemene Rekenkamer bij de behandeling van Woo-verzoeken en de besluitvorming daarop aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet voldoen.

Voorwaarden indienen Woo-verzoek

U moet in uw verzoek aangeven welke informatie u precies wilt hebben. Indien u uw verzoek te algemeen geformuleerd heeft, kunnen we u vragen uw verzoek te specificeren. Indien u dit niet doet kunnen wij besluiten uw verzoek niet in behandeling te nemen.

Redenen om een Woo-verzoek te weigeren

De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Comptabiliteitswet 2016 en de Woo. Als het informatie betreft die we hebben ontvangen in het kader van onze wettelijke taak danwel betrekking heeft op het onderzoeksproces en de interne besluitvorming daarover wordt het verzoek afgewezen. Als het verzoek betrekking heeft op andere informatie maken we een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Als de informatie al openbaar is, dan kunnen wij volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van die informatie.

Gepubliceerde Woo-besluiten

Gepubliceerde Woo-besluiten

Andere (openbare) informatie opvragen bij de Algemene Rekenkamer

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd of waarvan u wilt weten of ze beschikbaar zijn. In dat geval kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van de Algemene Rekenkamer via het onderstaande e-mailadres.

Contactpersoon Woo 

Email: woocontactpersoon@rekenkamer.nl 
Telefoon: (070) 342 43 44