2009

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2009.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
3 februari 2009 Monitoring verwerving Joint Strike Fighter: Stand van zaken oktober 2008 31300 (nr. 6-7)
5 februari 2009 EU-trendrapport 2009 31842
19 februari 2009 Verslagen van raden van toezicht vergeleken; RWT-verkenningen deel 1 30850 (nr. 28)
12 maart 2009 Intracommunautaire BTW-fraude 31880
19 maart 2009 Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en derden 31887
26 maart 2009 Aanbestedingsbeleid Ministerie van BZK en KLPD; Terugblik 2009 31207 (nr. 7-8)
26 maart 2009 Beslistermijnen; Terugblik 2009 29495 (nr. 3-4)
26 maart 2009 Ecologische hoofdstructuur; Terugblik 2009 30825 (nr. 27-28)
26 maart 2009 Werklozen zonder startkwalificatie; Terugblik 2009 30851 (nr. 3-4)
26 maart 2009 Milieueffecten wegverkeer 31895
26 maart 2009 Verslag 2008 31902
31 maart 2009 Tariefregulering Energienetbeheer 31901
9 april 2009 Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002-2008; deel A: Detacheringen zonder bezoldiging 31910
16 april 2009 Aansturing van ProRail door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sturen op prestaties 31919
17 april 2009 Brief aan Tweede Kamer met observaties kandidatenvergelijking vervanging F-16 31300 (nr. 12)
20 mei 2009 Kredietcrisis 2008/2009 31941
20 mei 2009 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2008 31940
20 mei 2009 Rapporten bij de jaarverslagen 2008 31924
20 mei 2009 Rijk verantwoord 2008 31924
20 mei 2009 Staat van de beleidsinformatie 2009 31939
8 juni 2009 Brief aan Tweede Kamer over afschrift brief aan minister van VROM over duurzaam inkopen
10 juni 2009 Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen 31961
11 juni 2009 Zorg op afstand: Een innovatie in de langdurige zorg 31967
25 juni 2009 Weloverwogen toezicht: Analyse van departementale toezichtsvisies: RWT-verkenningen deel 2 30850
26 juni 2009 Brief aan Tweede Kamer over Aankondigingsbrief Monitoring verwerving Joint Strike Fighter (JSF) 26488 (nr. 187)
10 september 2009 Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002-2008; deel B: Detacheringen met bezoldiging 31910 (nr. 6-7)
22 september 2009 Brief aan Tweede Kamer over Vernieuwing Rijksdienst 31490 (nr. 31)
23 september 2009 Lissabonstrategie voor duurzame economische groei en werkgelegenheid in Europa 32136
28 september 2009 Brief aan Tweede Kamer over Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2010 van het Ministerie van Financiën 32123-IXB (nr. 6)
29 september 2009 Aandacht voor financiële gevolgen van Europees beleid; Terugblik 2009 29751 (nr. 4-5)
1 oktober 2009 Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten Implementatie in Nederland; Terugblik 2009 31252 (nr. 7-8)
5 oktober 2009 Brief aan Tweede Kamer: verkennend onderzoek 'Particuliere beveiligers en publieke taken' 29279 (nr. 95)
8 oktober 2009 Brief aan Tweede Kamer over Controle van NAVO-uitgaven 28676 (nr. 91)
14 oktober 2009 Factsheets beschikbaarheid beleidsinformatie begroting 2010 32123 (nr. 39)
28 oktober 2009 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5; Terugblik 2009 30850 (nr. 32)
10 november 2009 Brief aan Tweede Kamer over kostenaspecten programma Zwakke Schakels Kust 31710 (nr. 11)
3 december 2009 Verkoop onderdelen ABN AMRO als EC remedy 31789 (nr. 30)
9 december 2009 Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; Geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid 32249
10 december 2009 Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie 32248
16 december 2009 Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten; een verkenning 32255
17 december 2009 Zwerfjongeren 2009 32267