2005

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2005.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
11 januari 2005 Achtergrondstudie Toezicht op markten 29960
13 januari 2005 Weer Samen Naar School; Zorgleerlingen in het basisonderwijs 29962
13 januari 2005 Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 29961
13 januari 2005 Reactie op het rapport van de Commissie Brinkman “Anders gestuurd, beter bestuurd” 29800-B (nr. 13)
10 februari 2005 EU-trendrapport 2005 29995
24 februari 2005 Gedetineerdenbegeleiding buitenland 30010
8 maart 2005 Voortgang bodemsanering 30015
24 maart 2005 Handhaven en gedogen 30050
24 maart 2005

Terugblik 2005, Elf onderzoeken nader beschouwd:

30047
24 maart 2005 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2004, Werkprogramma 2005 30047
7 april 2005 Functioneren Kustwacht Nederland 30060
19 april 2005 Aanpak lokaal veiligheidsbeleid 30085
20 april 2005 Garanties, leningen en deelnemingen van het Rijk 30086
21 april 2005 Zorg voor integriteit: Een nulmeting naar integriteitszorg in 2004 30087
26 april 2005 Beloning van hogere ambtenaren bij het Rijk 28479 (nr. 17-18)
18 mei 2005 Rijk verantwoord 2004. Rapport Financieel jaarverslag Rijk 2004 en uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek 30115
18 mei 2005 Rapporten bij de Jaarverslagen 2004 30100
18 mei 2005 Staat van de beleidsinformatie 2005 30116
26 mei 2005 Premie-inning werknemersverzekeringen 30130
15 juni 2005 Beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland 30149
16 juni 2005 Stadsverwarming 30150
15 juli 2005 Behoeftestelling vervanging F-16; Brief aan Tweede Kamer over de monitoring door de Algemene Rekenkamer van deelname ontwikkeling en aankoop JSF 26488 (nr. 33)
1 september 2005 Demografische onderbouwing van vergrijzingsbeleid 30232
6 september 2005 Evaluatie VBTB; Brief aan Tweede Kamer over de verantwoording van niet-financiële beleidsinformatie 29949 (nr. 37)
8 september 2005 Publiek ondernemerschap. Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen 30220
15 september 2005 Immigratie- en Naturalisatiedienst 30240
28 september 2005 Gebruik van grenscontroles bij terrorismebestrijding 30315
12 oktober 2005 Bezwaaronderzoek materieelbeheer Rijkswaterstaat 30100-XII (nr. 9)
7 november 2005 Regeling grote projecten; Brief aan Tweede Kamer met een reactie op het concept van de hernieuwde regeling grote projecten 30351 (nr. 2)
7 december 2005 Beveiliging militaire objecten: vervolgonderzoek 30399
8 december 2005 Voedselveiligheid en diervoeders 30400
20 december 2005 Zwerfjongeren 2005 30416