2005

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2005.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
20 december 2005 Zwerfjongeren 2005 30416
8 december 2005 Voedselveiligheid en diervoeders 30400
7 december 2005 Beveiliging militaire objecten: vervolgonderzoek 30399
7 november 2005 Regeling grote projecten; Brief aan Tweede Kamer met een reactie op het concept van de hernieuwde regeling grote projecten 30351 (nr. 2)
12 oktober 2005 Bezwaaronderzoek materieelbeheer Rijkswaterstaat 30100-XII (nr. 9)
28 september 2005 Gebruik van grenscontroles bij terrorismebestrijding 30315
15 september 2005 Immigratie- en Naturalisatiedienst 30240
15 september 2005 Deelonderzoek Immigratie- en Naturalisatiedienst, Leren van klachten  
8 september 2005 Publiek ondernemerschap. Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen 30220
6 september 2005 Evaluatie VBTB; Brief aan Tweede Kamer over de verantwoording van niet-financiële beleidsinformatie 29949 (nr. 37)
1 september 2005 Demografische onderbouwing van vergrijzingsbeleid 30232
15 juli 2005 Behoeftestelling vervanging F-16; Brief aan Tweede Kamer over de monitoring door de Algemene Rekenkamer van deelname ontwikkeling en aankoop JSF 26488 (nr. 33)
16 juni 2005 Stadsverwarming 30150
15 juni 2005 Beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland 30149
26 mei 2005 Premie-inning werknemersverzekeringen 30130
18 mei 2005 Staat van de beleidsinformatie 2005 30116
18 mei 2005 Rapporten bij de Jaarverslagen 2004 30100
18 mei 2005 Rijk verantwoord 2004. Rapport Financieel jaarverslag Rijk 2004 en uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek 30115
26 april 2005 Beloning van hogere ambtenaren bij het Rijk 28479 (nr. 17-18)
21 april 2005 Zorg voor integriteit: Een nulmeting naar integriteitszorg in 2004 30087
20 april 2005 Garanties, leningen en deelnemingen van het Rijk 30086
19 april 2005 Aanpak lokaal veiligheidsbeleid 30085
7 april 2005 Functioneren Kustwacht Nederland 30060
24 maart 2005 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2004, Werkprogramma 2005 30047
24 maart 2005 Terugblik 2005, Elf onderzoeken nader beschouwd: Effectiviteit energiebesparingsbeleid in de glastuinbouw (6 februari 2003); Uitwisseling opsporings- en terrorisme-informatie (10 april 2003); Alleenstaande ouders in de bijstand (14 mei 2003); Dementerenden en de wet BOPZ (5 juni 2003); Wonen, zorg en welzijn van ouderen (5 juni 2003); Communicatienetwerk C2000 en Geïntegreerd Meldkamersysteem (17 juni 2003); Risicoreservering HSL-Zuid en Betuwelijn (Tweede Kamer (18 juni 2003); Rijksbeleid stedelijke vernieuwing (25 september 2003); Visumverlening in Schengenverband (23 oktober 2003); Personeelsvoorziening krijgsmacht (2 december 2003); ICT bij de politie (4 december 2003) 30047
24 maart 2005 Handhaven en gedogen 30050
8 maart 2005 Voortgang bodemsanering 30015
24 februari 2005 Gedetineerdenbegeleiding buitenland 30010
10 februari 2005 EU-trendrapport 2005 29995
13 januari 2005 Reactie op het rapport van de Commissie Brinkman “Anders gestuurd, beter bestuurd” 29800-B (nr. 13)
13 januari 2005 Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 29961
13 januari 2005 Weer Samen Naar School; Zorgleerlingen in het basisonderwijs 29962
11 januari 2005 Achtergrondstudie Toezicht op markten 29960