2004

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2004.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
4 februari 2004 Beveiliging militaire objecten 29415
12 februari 2004 EU-trendrapport 2004 29430
10 maart 2004 Achtergrondstudie Verbreding van de publieke verantwoording, Ontwikkelingen in maatschappelijke verslaglegging, kwaliteitszorg en governance
10 maart 2004 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak deel 4 29450
31 maart 2004 Beslistermijnen. Waar blijft de tijd? 29495
31 maart 2004 Jaarverslag van de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer in het jaar 2003, Werkprogramma 2004 29496
19 mei 2004 Rijk verantwoord 2003. Rapport Financieel jaarverslag Rijk 2003 en uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek 29548
19 mei 2004 Rapporten bij de Jaarverslagen 2003 29540
19 mei 2004 Staat van de beleidsinformatie 2004 29550
9 juni 2004 Groene stroom; Achtergronddocument deel 2: opzet en uitvoering van het stimuleringsbeleid voor duurzaam opgewekte energie en het toezicht daarop
9 juni 2004 Groene stroom; Achtergronddocument deel 1: doelen en instrumenten van het stimuleringsbeleid voor duurzaam opgewekte energie
9 juni 2004 Groene stroom 29630
10 juni 2004 Zicht op de prestaties van de Autoriteit Financiële Markten bij het tegengaan van oneerlijke effectenhandel 29635
16 juni 2004 Zorg voor verslaafden 29660
17 juni 2004 Convenanten uitgaansgeweld 29661
2 september 2004 Fysieke controles op Europese subsidies voor boter 29735
9 september 2004 Personele uitgaven aan hogere ambtenaren van het Ministerie van OCW 29740
15 september 2004 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 29750
16 september 2004 Bijlage Trajecten nieuwe EU-beleidsvoorstellen, Financiële gevolgen van EU-beleid
16 september 2004 Aandacht voor financiële gevolgen van Europees beleid 29751
30 september 2004 Fraudebestrijding: stand van zaken 2004 29810
7 oktober 2004 Toezicht op Luchtverkeersleiding Nederland 29825
3 november 2004 Bemiddeling en reïntegratie van werklozen 29855
20 december 2004 Opvang zwerfjongeren 2004 30009