2003

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2003.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
6 februari 2003 Effectiviteit energiebesparingsbeleid in de glastuinbouw 28780
7 februari 2003 VBTB-toets regeerakkoord 2002 28793
10 februari 2003 Armoedebestrijding: de financiële ondersteuning 28785
11 februari 2003 Grotestedenbeleid: stand van zaken 2002 28786
12 februari 2003 M en O-beleid Belastingdienst 28790
13 februari 2003 Zicht op taakuitvoering politie 28791
18 februari 2003 EU-trendrapport 2003 28801
18 februari 2003 Resultaten van plattelandsprojecten met Europese subsidie 28800
19 februari 2003 Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs 28248 (nr. 23-24)
27 maart 2003 Tussen beleid en uitvoering: lessen uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer 28831
27 maart 2003 Verslag van de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer in het jaar 2002, Werkprogramma 2003 28830
10 april 2003 Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie 28845
17 april 2003 Begroting en verantwoording in balans; het baten-lastenstelsel voor de rijksoverheid 28860
17 april 2003 Groeiparagraaf 2002–2003 Naar een volwaardige VBTB-begroting 28861
14 mei 2003 Alleenstaande ouders in de bijstand 28875
21 mei 2003 Rapporten bij de Jaarverslagen 2002 28880
21 mei 2003 Rijk verantwoord 2002, Rapport bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk en uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek 28881
5 juni 2003 Wonen, zorg en welzijn van ouderen 28951
5 juni 2003 Dementerenden en de Wet BOPZ 28950
17 juni 2003 Communicatienetwerk C2000 en Geïntegreerd Meldkamersysteem 28970
18 juni 2003 Risicoreservering HSL-Zuid en Betuweroute 28724 (nr. 7)
25 september 2003 Rijksbeleid stedelijke vernieuwing 29211
23 oktober 2003 Visumverlening in Schengenverband 29260
29 oktober 2003 Doelmatigheidsinformatie in begroting en jaarverslag 29261
6 november 2003 Opvang zwerfjongeren 2003 29290
20 november 2003 Preventieve gezondheidszorg 29300
2 december 2003 Personeelsvoorziening krijgsmacht
4 december 2003 ICT bij de politie 29350
11 december 2003 Accijnzen op minerale oliën: toezicht doorgelicht Samenwerkingsonderzoek met het Rekenhof van België 29365