1995

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 1995.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
2 februari 1995 Fondsbeheer in de sociale zekerheid 24065
10 februari 1995 Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting 23817 (nr. 11)
2 maart 1995 Derde-geldstroomactiviteiten bij universiteiten 24100
21 maart 1995 Stichting exploitatie Nederlandse Staatsloterij 24119
30 maart 1995 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1994 24130
30 maart 1995 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1994; Verslag Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid 24130
23 mei 1995 Beheersing informatiebeveiliging 24175
8 juni 1995 Het functioneren van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg 24209
8 juni 1995 Subsidieverlening door de Ziekenfondsraad 24210
16 juni 1995 Ontslaguitkeringen bij universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen 24224
22 juni 1995 Juniverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer 24230
31 augustus 1995 Rechtmatigheidsonderzoek 1994 en Rapporten bij de financiële verantwoordingen 1994 24275
5 oktober 1995 Asielbeleid 24440
7 november 1995 Convenanten van het Rijk met bedrijven en instellingen 24480
19 oktober 1995 Herbezinning reikwijdte taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer; Brief aan Tweede Kamer met opvatting over de betekenis van artikel 59 van de Comptabiliteitswet 24479
17 november 1995 Beheer en controle EG-geldstromen in Nederland 24500
4 december 1995 Aanpassing Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet toezicht effectenverkeer, Wet toezicht kredietwezen 1992, etc.; Brief aan Tweede Kamer over de door de Algemene Rekenkamer gewenste reikwijdte van het totale pakket en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 24456 (nr. 5)
12 december 1995 Beheer in het nieuwe politiebestel: stand van zaken op hoofdlijnen 24548
19 december 1995 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer;
  1. Voortijdig schoolverlaten,
  2. Privatisering 's Rijks Munt,
  3. Bestekscontroles Noord-Holland,
  4. Verliezen op borgstellingskredieten midden- en kleinbedrijf,
  5. Uitvoering hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid in Nederland en
  6. Beheer van leningen door de rijksoverheid.
24555