Brieven over (wets)voorstellen eerder openbaar

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft besloten dat in het kader van de Wet open overheid (Woo) het gewenst is de correspondentie met ministers over wetsvoorstellen eerder openbaar te maken.

Bewindspersonen zijn verplicht overleg te voeren met de Algemene Rekenkamer over wetsvoorstellen en een aantal andere specifieke voornemens, zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016. Ook vragen ministers soms op eigen initiatief de Algemene Rekenkamer om advies over een voornemen. Haar reactie op deze voorstellen stuurt de Algemene Rekenkamer per brief naar de betrokken minister. Deze brieven worden meegestuurd en daarmee openbaar als het (al dan niet aangepaste) voorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden voor parlementaire behandeling. Daarna maakt de Rekenkamer zelf haar brief ook via www.rekenkamer.nl openbaar. Dat gaat veranderen.

Eerder openbaar dan voorheen

Brieven aan een minister over wetsvoorstellen (artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016) worden vanaf 1 juli 2023 voortaan kort na verzending aan de bewindspersoon openbaar gemaakt op de website van de Algemene Rekenkamer. Hierdoor kan deze informatie vanaf dat moment onderdeel uitmaken van het maatschappelijk debat over een voornemen van het kabinet.
Brieven die specifiek gaan over het voornemen van een ministerie om een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten (artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016) worden niet meteen openbaar gemaakt. Dat zou immers het belang van de Staat kunnen schaden of om een andere reden onwenselijk kunnen zijn. De Rekenkamer houdt zich het recht voor uitzonderingen op deze gedragslijn toe te passen.

Bestuurskosten vaker op website

Verder heeft het college besloten dat bestuurskosten – met onderliggende facturen en declaraties - voortaan niet eens per jaar openbaar gemaakt worden, maar dat dit elk kwartaal op de website gebeurt. Ook hierbij wordt aangesloten op de ontwikkeling van meer transparantie bij de rijksoverheid.