Controleren in tijden van Corona

Wereldwijd zijn de gevolgen van de COVID-19 pandemie merkbaar. Ook de Nederlandse overheid moet nieuwe en vaak nog onoverzichtelijke vraagstukken het hoofd bieden en problemen rond zorg, welvaart en welzijn zien te beperken en aanpakken. Onder hoge tijdsdruk worden vele besluiten genomen en publiek bekendgemaakt.

De Algemene Rekenkamer heeft tot taak te onderzoeken of het Rijk rechtmatig handelt en of beleid doeltreffend en efficiënt  is.  Bijzondere tijden dwingen tot bijzonder bestuur, en vragen tegelijk om een continuering van democratische processen. Controle en verantwoording – checks-and-balances in een democratie – zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ook in tijden als deze. Wij zien het daarom als onze taak de huidige maatregelen  te volgen, zodat we deze in een later stadium kunnen beoordelen en de uitgaven kunnen  controleren.

Vanzelfsprekend hebben we hierbij oog  voor de context waarin besluiten nu genomen worden en we zullen ons  ook dan rekenschap geven van de nieuwe werkelijkheid die ontstaat

De Algemene Rekenkamer heeft haar gebouw gesloten, medewerkers en college werken vanuit huis zo veel als mogelijk door. Wij doen ons werk, waarbij wij rekening houden met de bijzondere omstandigheden bij ministeries en uitvoeringsorganisaties van het Rijk die hard aan de slag zijn met het aanpakken van de problemen. Dit kan ertoe leiden dat we termijnen overschrijden en publicaties moeten uitstellen. Maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.