Taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer actueler, duidelijker en ruimer

Per 1 januari 2018 zijn de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer voor het uitvoeren van onderzoek en controlewerkzaamheden iets verruimd. Dit is het gevolg van aanpassing van de wet waarin de spelregels voor begroting en verantwoording van de rijksoverheid zijn uitgewerkt: de Comptabiliteitswet. De wetswijziging behelst onder meer dat de taken van bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer actueler en duidelijker verwoord zijn en zijn verruimd.

De Comptabiliteitswet 2016 vervangt de Comptabiliteitswet 2001. Afgelopen jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze wetsmodernisering die door de minister van Financiën was voorgelegd.

De Comptabiliteitswet bepaalt de spelregels rond beheer, controle en verantwoording van de financiën van het Rijk. Ook stelt de wet regels aan het beheer en het toezicht op publieke middelen buiten het Rijk. De Algemene Rekenkamer heeft een apart hoofdstuk in de Comptabiliteitswet, waarin de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer zijn geregeld. De basistaak van de Algemene Rekenkamer, het onderzoeken van de inkomsten en de uitgaven van het Rijk en de daaraan verbonden instellingen, is in de aangepaste wet ongewijzigd gebleven.

De nieuwe Comptabiliteitswet breidt het werkterrein en de controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer op een aantal onderdelen uit. Deels betreft dit formalisering van wat al praktijk was. Bijvoorbeeld de collegiale technische bijstand die de Algemene Rekenkamer verleent aan zusterorganisaties in het buitenland en andere internationale activiteiten.

Onderzoek bij staatsdeelnemingen

Met de aanpassingen sluiten de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer beter aan bij de huidige organisatie van publieke taakuitvoering en de financiële relaties van het Rijk. Zo kan de Algemene Rekenkamer voortaan ter plaatste onderzoek doen bij bepaalde contractpartijen van het Rijk en zijn de onderzoeksbevoegdheden bij staatsdeelnemingen - bedrijven die deels of geheel eigendom zijn van de Staat - uitgebreid. Ook vallen bepaalde (klein)dochterondernemingen van staatsdeelnemingen nu binnen het controlebereik van de Algemene Rekenkamer.

Verder is in de toelichting bij de nieuwe Comptabiliteitswet bevestigd dat de Algemene Rekenkamer alle informatie krijgt die zij ten behoeve van haar controle nodig heeft. Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens of staatsgeheime informatie. In de wet is vastgelegd dat de Rekenkamer geen vertrouwelijke gegevens publiceert in een openbaar rapport.

In de aangepaste wet heeft ook het jaarlijkse onderzoek naar de verklaring over EU-uitgaven een wettelijke basis gekregen. In deze verklaring legt de minister van Financiën namens het kabinet vast dat in Nederland bestede Europese uitgaven volgens wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer toetst dit elk jaar en rapporteert hierover aan het parlement op de derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag.