Te weinig bekend van resultaten rijksbeleid; knelpunten bij personeel en ICT; nog zorgen over Belastingdienst

Verantwoordingsonderzoek: Rekenkamer ziet momentum voor verbetering

Van veel beleid van het kabinet is onduidelijk wat de effecten ervan voor de samenleving zijn. President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer: “Als het moeilijk is uitspraken te doen over voor burgers en bedrijven bereikte resultaten, is het niet denkbeeldig dat slechte resultaten of incidenten bij een ministerie, een paar scholen of gemeenten leiden tot speculatie, te snel getrokken conclusies. Het gevaar daarvan is dat incidenten leiden tot een algemene aanpassing van beleid. Fact-free politics staat haaks op de beginselen van goede verantwoording. Hier ligt een rol voor het parlement. Zowel bij het vastleggen van nieuwe en realistische ambities als het bewaken dat het kabinet voldoende tijd uittrekt voor de uitvoering van nieuw beleid. Dat is de les van de afgelopen periode.”