Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Deltafonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 van het Deltafonds.

Onze conclusies

Financiële informatie Deltafonds is op orde

Wij hebben geen fouten of onzekerheden geconstateerd in de financiële informatie die de tolerantiegrenzen overschrijden.

In het rapport komt verder het volgende aan bod:

  • Beleidsresultaten: hierin geven wij ons oordeel over de informatie over het beleid in het jaarverslag van het Deltafonds. Wij zijn van oordeel dat de onderzochte onderdelen van de beleidsinformatie niet geheel deugdelijk tot stand zijn gekomen.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij ons oordeel over de informatie over de bedrijfsvoering in het jaarverslag van het Deltafonds. Wij zijn van oordeel dat de informatie over de bedrijfsvoering deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Financiële informatie: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het jaarverslag van het Deltafonds. Wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is.
  • Reactie van de minister van IenM en nawoord Algemene Rekenkamer: hierin geven wij de integrale reactie weer die wij op 9 mei 2016 ontvingen van de minister van IenM. De minister geeft in haar reactie aan dat de kwaliteit van de beleidsinformatie haar aandacht heeft.