Lid Audit Advisory Committee

De Algemene Rekenkamer zoekt een deskundig, inspirerend en betrokken lid voor het Audit Advisory Committee.

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, net als de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Hoge Colleges van Staat zijn ingesteld om de democratische rechtsstaat goed te laten functioneren. Hoge Colleges van Staat hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en het parlement. Taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn in de Grondwet en de Comptabiliteitswet vastgelegd.

De Algemene Rekenkamer heeft tot taak het regeringsbeleid te controleren. Dat doet zij door jaarlijks de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk te onderzoeken en door het uitvoeren van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en van het financieel en materieelbeheer.

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden. Daarnaast zijn er twee collegeleden in buitengewone dienst. De ambtelijke leiding over de ca 295 medewerkers is in handen van de secretaris.

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Over het Audit Advisory Committee

De Algemene Rekenkamer heeft een Audit Advisory Committee, dat bestaat uit drie externe leden. Het college van de Algemene Rekenkamer benoemt de leden voor een periode van vier jaar en uit hun midden de voorzitter. De benoeming kan eenmaal worden verlengd met maximaal vier jaar.

Het Audit Advisory Committee heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan het effectief, efficiënt en rechtmatig functioneren van de Algemene Rekenkamer door het adviseren van de president in de uitoefening van de toezichthoudende taak (op de Algemene Rekenkamer) en in het adviseren van de secretaris in de uitvoering van het organisatiemandaat. Het Audit Advisory Committee brengt daartoe adviezen uit op het gebied van de beheersing van de primaire en ondersteunende processen, de beleidsinformatie en de verantwoordingsinformatie van de Algemene Rekenkamer in het Geïntegreerd verslag, het verslag van werkzaamheden en het jaarverslag. Het Audit Advisory Committee rapporteert over haar werkzaamheden in het Verslag van de Algemene Rekenkamer.

Het AAC vormt zich een oordeel over de wijze waarop de eigen organisatie van de Algemene Rekenkamer is toegesneden op haar taken. Het AAC neemt kennis van resultaten en adviezen en van de follow up die het management geeft aan de desbetreffende adviezen. Als onderdeel van zijn oordeelsvorming over het geheel van interne beheersmaatregelen toetst het AAC de beheers- en controlestructuur en kan het adviseren hierin (accent)verschuivingen aan te brengen.

Het Audit Advisory Committee vergadert circa vier tot zes keer per jaar. Het Audit Advisory Committee denkt mee over de benoeming van nieuwe leden.

Samenstelling Audit Advisory Committee

Het Audit Advisory Committee bestaat momenteel uit:

 • H. (Hans) van Geloven RC (lid, per 1 januari 2018, voorzitter per 1 januari 2022, ) is CFO bij VTTI;
 • drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets (lid, per 1 januari 2017, aftredend per 31 december 2023) is voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool;
 • mr. A (Aly) van Berckel MBA (lid, per 1 januari 2022), is gemeentesecretaris bij de gemeente Tilburg.

Profielschets vacature lid Audit Advisory Committee

Door het aflopen van de (her)benoemingstermijn van Philippe Raets, zoekt de Algemene Rekenkamer een nieuw lid voor het Audit Advisory Committee.

Voor het Audit Advisory Committee zoekt de Algemene Rekenkamer een kandidaat die ervaring heeft binnen de rijksoverheid, bij voorkeur bij een of meer kennis- of onderzoeksorganisaties. Of kandidaten die werkzaam zijn (geweest) bij grote Accountancy- of Advies en/of onderzoeksorganisaties. Het primair proces van de Rekenkamer bestaat uit het doen van onderzoek en audits, maar in toenemende mate staat het realiseren van impact en doorwerking met behulp van dat onderzoek centraal. 

Binnen de Rekenkamer vindt sinds een aantal jaren een organisatieontwikkeling plaats, gericht op een verdere professionalisering, verzakelijking en externe oriëntatie. De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams. Hiermee houden we ook rekening bij het zoeken naar een kandidaat voor de AAC.

De kandidaat dient daarnaast onafhankelijk te kunnen adviseren. Er mag dan ook geen sprake zijn van een conflicterende afhankelijkheidsrelatie met de Algemene Rekenkamer.  De kandidaat kan daarom niet werkzaam zijn bij een departement of een van de grote uitvoeringsorganisaties (ZBO’s).

Van de leden van het Audit Advisory Committee wordt in zijn algemeenheid verwacht dat:

 • Zij in staat zijn om zowel de President als de Secretaris van de Algemene Rekenkamer inhoudelijk te adviseren over de uitvoering van de werkzaamheden van de organisatie, en hen te stimuleren en te ondersteunen in de uitvoering van hun specifieke taken;
 • Zij in staat zijn om zowel op afstand toezicht te houden en tevens inhoudelijk betrokken te zijn bij de gang van zaken en bij de strategische ontwikkelingsrichting van de organisatie;
 • Zij zorgvuldig en integer zijn;
 • Zij voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie naar behoren te kunnen vervullen.

Bij de selectie zal voorts aandacht besteed worden aan de volgende punten: 

 • Kennis van of ervaring met de landelijke overheid of grote ZBO’s  
 • Kennis of ervaring met (digitale) transformaties en de impact van digitalisering bij grote (onderwijs/onderzoeks)organisaties

De procedure

NR is door de Algemene Rekenkamer gevraagd om de wervingsprocedure van het nieuwe lid voor de Audit Advisory Committee te begeleiden. Olaf Smits van Waesberghe (directeur) en Saskia Kramer (adviseur) zullen deze opdracht namens NR Governance uitvoeren.

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 6 oktober 2023 te reageren via onze website.

Via NR Governance kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

Meer informatie 
NR Governance
Directeur:    Olaf Smits van Waesberghe
Adviseur:    Saskia Kramer
Telefoon:     070 – 324 30 91 
E-mail:         directie@nrgovernance.nl
Website:     www.nrgovernance.nl