Directeur onderzoek

De Algemene Rekenkamer zoekt een enthousiaste en ambitieuze Directeur onderzoek met als aandachtsgebied openbare financiën, inrichting openbaar bestuur en ontvangsten van het Rijk.

De Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van het Rijk en gaat na of het Rijk beleid uitvoert zoals het bedoeld is. Dat is onze wettelijke taak.

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat dat onafhankelijk is en dat zelf haar onderzoeksagenda vaststelt. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de Secretaris. Het bestuur van de Algemene Rekenkamer bestaat uit een College van drie leden.

De Algemene Rekenkamer telt circa 250 medewerkers.

Ontwikkelingen Algemene Rekenkamer

Sinds 2016 werkt de Algemene Rekenkamer met een aantal onderzoeksprogramma’s die focus aanbrengen in de onderzoeksagenda. Dit zijn thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang en die op een meerjarig programmatische wijze bijzondere aandacht krijgen in ons onderzoek.

Onze programma’s:

 • Ontvangsten;
 • Coordinatie Verantwoordingsonderzoek;
 • Doorontwikkeling Verantwoordingsonderzoek;
 • Programma voor innovatief onderzoek (DOEN);
 • Premiesectoren zorg en sociale zekerheid;
 • Toekomstbestendige overheidsfinanciën.

Daarnaast werken we in ons Verantwoordingsonderzoek de komende jaren aan de volgende ambities:

 • belang blijven benadrukken van een hoog niveau van de rechtmatigheid en duidelijke regelgeving;
 • meer inzicht bieden in de grote uitvoeringsvraagstukken in de publieke sector;
 • meer zicht geven op de maatschappelijke resultaten van het beleid voor de samenleving.

Om die nieuwe strategie te kunnen realiseren, is per 1 juli 2017 de structuur van de organisatie aangepast. Er zijn onder meer nieuwe, soms zwaardere en soms specialistischer functies gecreëerd, die een inhoudelijke loopbaanontwikkeling als onderzoeker mogelijk maken. Dit heeft geleid tot een minder hiërarchische en plattere organisatie. De eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek is belegd bij zes onderzoeksdirecteuren. Dit creëert meer ruimte voor de onderzoeksdirecteuren om tijd te maken voor zowel de noodzakelijk inhoudelijke diepgang van het onderzoek, als het gesprek met de buitenwereld en de personele ontwikkeling van de medewerkers. De nieuw aan te trekken   onderzoeksdirecteur werkt gezamenlijk met de collega’s in het MT aan het effectueren van de organisatieverandering.

Opgave voor de directeur

Als directeur onderzoek:

 • draag je binnen de directie zorg voor de uitvoering van de onderzoeken en een programma, door inhoudelijke en procesmatige aansturing. Daarbij stimuleer je innovatie en de inzet van (nieuwe) methoden en technieken  (zoals data-analyse);
 • ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderzoeksprocessen, de tijdige levering en de inhoudelijke en communicatieve productkwaliteit van onderzoeksrapporten en daaraan gerelateerde producten binnen je directie;
 • ben je verantwoordelijk voor de allocatie en inzet van mensen (ca. 25 fte) en middelen in de onderzoeken en in internationale projecten;
 • onderhoud je een netwerk en representeer je de Algemene Rekenkamer in onderzoeksprocessen op hoog ambtelijk niveau;
 • monitor en evalueer je onderzoeksproces en –resultaten in relatie tot de onderzoeksvraag, -doelstelling en toetsing op politieke en bestuurlijke gevoeligheid;
 • geef je als integraal manager met bedrijfsvoeringstaken (personeel, informatie, organisatie, financieel, communicatie) coachend leiding aan een onderzoeksdirectie;
 • ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de directie, en voor de samenwerking binnen de directie. Als MT-lid ben je gecommitteerd om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van de organisatie als geheel, waaronder de integrale onderzoeksprogrammering en -uitvoering en allocatie van mensen en middelen;
 • ben je gesprekspartner voor het ministerie van Financiën en de Belastingdienst;
 • ben je verantwoordelijk voor een of meerdere organisatiebrede portefeuilles of aandachtsgebieden;
 • voer je resultaat- en ontwikkelgesprekken met medewerkers van de directie.

De onderzoeksdirecteur

De Algemene Rekenkamer zoekt een directeur voor de directie die de departementen Algemene Zaken en Financiën, het programma Ontvangsten ontcijferd en de onderzoekslijn Institutioneel in portefeuille heeft.

Als je interesse hebt in de functie van directeur op dit terrein verwachten we  aantoonbare onderzoekservaring.   Verder geldt dat je ervaring hebt met programmatisch werken, voldoende affiniteit hebt met transitieprocessen en professionals weet te motiveren. Het is belangrijk dat je in ruime mate over zelf reflecterend vermogen beschikt, eigenaarschap wilt aangaan en tegengas kunt geven, zowel intern als extern.

We streven naar een dynamisch en divers samengesteld MT dat - gezamenlijk en complementair - invulling kan geven aan de opdracht waar de rekenkamer voor staat. Je vermogen je verder te ontwikkelen, je ambitie en energie zijn daarom minstens zo belangrijk als je ervaring.

Wat vraagt dit van jou?

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). In de rijksbrede visie op publiek leiderschap vind je de kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken.

Je beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau en reflecterend vermogen;
 • Inhoudelijk aantoonbare ervaring en gezaghebbende positie op tenminste één van onderstaande domeinen:
  • Financieel-economisch domein (zoals Accountancy, Economie, Fiscaliteit),
  • Vakinhoudelijk domein (zoals inrichting openbaar bestuur),
  • Methodologisch domein (zoals evaluatieonderzoek, big data, data analyse).
 • Aantoonbare ruime ervaring met leiding geven aan hoog gekwalificeerde professionals;
 • Zeer brede aantoonbare kennis van en ruime ervaring met onderzoeks- en beleidsprocessen, van (nieuwe) methoden en technieken van onderzoek en met programmatisch werken;
 • Goed inzicht in en ruime ervaring met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen;
 • Aantoonbare ervaring met transitieprocessen en met het stimuleren van innovatie in organisaties;
 • Ruime ervaring met het op strategisch niveau aansturen van (overheids)organisaties;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Bij voorkeur ervaring met internationale projecten.

Wat bieden wij?

De Algemene Rekenkamer biedt een boeiende en afwisselende werkomgeving. Je collega’s zijn betrokken, deskundig, veelal hoogopgeleid en nieuwsgierig en willen, vasthoudend als ze zijn, het naadje van de kous weten. Wij werken naast de onderzoeken die wij doen, ook aan een moderne, zakelijke, naar buiten gerichte cultuur. Met onze onderzoeken willen wij helpen de inzet van publieke middelen door de Rijksoverheid te verbeteren. En door de doorontwikkeling van onze organisatie willen wij onze kwaliteit waarborgen en verbeteren, onze onderzoeksmethoden moderniseren en relevant onderzoek opleveren. Daarnaast heeft de rekenkamer een groot internationaal netwerk en werken wij in internationale projecten samen aan kwaliteitsverbetering van rekenkamers.

Solliciteren

Voor de wijze van solliciteren verwijzen we je naar de site van de Algemene Bestuursdienst.

Je sollicitatie kun je uiterlijk dinsdag 22 mei 2018 bij de ABD indienen.

De gesprekken eerste ronde worden gevoerd op 20 en 27 juni 2018 en de gesprekken tweede ronde op 4 juli 2018.