Vacature collegelid in buitengewone dienst

De organisatie

De organisatie

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. Zijn onafhankelijke positie is vastgelegd in de Grondwet. De Algemene Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daaraan verbonden organen en rapporteert hierover in het openbaar. Op basis van onze (onderzoeks)bevindingen, conclusies en aanbevelingen kunnen kabinet en Staten-Generaal besluiten verbeteringen aan te brengen in het beleid en de uitvoering daarvan.

Nieuw collegelid in buitengewone dienst

De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden in gewone dienst die tezamen het college van de Algemene Rekenkamer vormen, alsmede uit ten hoogste drie leden in buitengewone dienst. Het lidmaatschap in buitengewone dienst wordt doorgaans vervuld naast een reguliere betrekking. 

De Algemene Rekenkamer heeft thans twee leden in buitengewone dienst. Met het oog op de bestuurlijke continuïteit, diversiteit en inzetbaarheid is het college op zoek naar een derde lid in buitengewone dienst. 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt de Algemene Rekenkamer tijdens de selectieprocedure.

Positie

Plaats in de organisatie

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit Arno Visser (president), Francine Giskes (lid) en Ewout Irrgang (lid). De twee leden in buitengewone dienst zijn Paul Doop en Mark van Twist. Collegeleden worden voor het leven benoemd. Het college gaat uit van het principe van collegiaal bestuur.
Het college wordt ondersteund door de secretaris, die leiding geeft aan de organisatie van rond de 250 FTE.

Inhoud van de functie

De president van de Algemene Rekenkamer kan collegeleden in buitengewone dienst oproepen om deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden. Zij geven dan bijvoorbeeld leiding aan een onderzoek of fungeren als zijlicht in de bestuurlijke dialoog binnen het college. 
Leden in buitengewone dienst nemen een aantal keer per jaar deel aan de collegevergadering. Ook kan hen worden gevraagd aanwezig te zijn bij externe activiteiten. De leden in buitengewone dienst vervangen in geval van incompatibiliteiten de leden in gewone dienst. Daarnaast vervangen zij de collegeleden wanneer deze langdurig afwezig zijn. 

Voor de werkzaamheden die zij verrichten hebben collegeleden in buitengewone dienst dezelfde bevoegdheden als leden in gewone dienst en maken zij deel uit van het college. 

De tijdsbesteding voor deze functie ligt rond de 12 á 15 dagen per jaar, afhankelijk van de werkzaamheden. Van de leden in buitengewone dienst wordt flexibiliteit in de agenda verwacht.

Vergoeding

Collegeleden in buitengewone dienst ontvangen per gehele of gedeeltelijke werkdag een vastgestelde vergoeding. 

Kandidaat profiel

Profiel collegelid in buitengewone dienst

Het collegelid in buitengewone dienst is een bestuurlijke professional met affiniteit voor het openbaar bestuur. Hij/zij kan één van de collegeleden bij alle type activiteiten en werkzaamheden vervangen. Het lid in buitengewone dienst heeft ervaring met leiding geven aan onderzoeksprocessen en het samenwerken met hoogopgeleide professionals. Hij/zij functioneert door persoonlijkheid en ervaring zowel binnen als buiten de Algemene Rekenkamer met gezag en overtuiging. 

De Algemene Rekenkamer is thans specifiek op zoek naar een lid in buitengewone dienst dat bij voorkeur beschikt over aantoonbare en erkende deskundigheid op het terrein van bedrijfseconomie/accountancy, dan wel ICT. Hij/zij heeft daarnaast oog voor de staatsrechtelijke en juridische dimensie van het werk van de Rekenkamer. 

Gezien de huidige samenstelling van het college gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat en/of een kandidaat met een biculturele achtergrond.

Wettelijke voorwaarden 

Collegeleden van de Algemene Rekenkamer moeten aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. Zij hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij vervullen ná benoeming geen andere openbare betrekking waaraan een vaste beloning of toelage is verbonden (bijvoorbeeld burgemeesterschap of lid Raad voor de Rechtspraak). Zij kunnen ook geen lid zijn van een publiekrechtelijk college waarvoor bij of krachtens wettelijk voorschrift verkiezingen worden uitgeschreven (bijvoorbeeld gemeenteraad of provinciale staten). En zij vervullen overigens ook geen betrekkingen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het ambt of handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 

De Algemene Rekenkamer hanteert hiervoor een interne toetsingsprocedure.

Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt de Algemene Rekenkamer tijdens de selectieprocedure voor het collegelid in buitengewone dienst.

  • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden.
  • CV-presentatie (week 36).
  • Gespreksronde met de selectiecommissie, het college van de Algemene Rekenkamer (week 38); 2e ronde gesprekken in week 40.
  • Nagaan referenties van de vier voorkeurskandidaten.
  • Voordracht van 4 geselecteerde kandidaten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze aanbevelingslijst is openbaar en op volgorde van voorkeur. De Tweede Kamer neemt daarna de selectie over, zij is hierbij niet gebonden aan de voordracht van de Rekenkamer. De Tweede Kamer stelt vervolgens een openbare voordracht van drie personen op, waarover stemming door de Tweede Kamer plaatsvindt. 
  • Een integriteitsonderzoek kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
  • Benoeming door De Kroon.
  • Gestreefd wordt naar een benoeming per 1 januari 2020. 

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de research-consultant Erik Ton op T. 020-5356273.

Algemene informatie over de Algemene Rekenkamer vindt u op www.rekenkamer.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor plaatsing op onze aanbevelingslijst, stuur dan uw sollicitatiebrief en cv uiterlijk 28 juni 2019 naar: www.maeslunau.com/nl/algemenerekenkamer.