Collegelid Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daaraan verbonden organen en rapporteert hierover in het openbaar. Op basis van onze (onderzoeks)bevindingen, conclusies en aanbevelingen kunnen kabinet en Staten-Generaal besluiten verbeteringen aan te brengen in het beleid en de uitvoering daarvan. De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat zijn onafhankelijke positie ontleent aan de Grondwet.

Het bestuur van de Algemene Rekenkamer berust bij het college, dat uit drie leden bestaat. Door het vertrek van collegelid Francine Giskes per 15 oktober 2020, ontstaat een vacature voor Collegelid Algemene Rekenkamer

Functie-inhoud

Het college stelt het institutionele beleid, de strategie en het werkprogramma vast. Ook geven de collegeleden zelf bestuurlijk leiding aan onderzoeken. Besluitvorming vindt collegiaal plaats. Collegeleden vertegenwoordigen de Algemene Rekenkamer, presenteren onderzoeksresultaten, onderhouden nationale en internationale contacten, vooral met andere rekenkamers.

Het college wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, die leiding geeft aan de organisatie van ongeveer 250 FTE.

Functieprofiel

Van onze nieuwe collega verwachten we dat zij/hij helpt onze gezaghebbende positie te versterken. We investeren daartoe in innovatieve onderzoek- en communicatiemethoden. Affiniteit - en bij voorkeur ervaring - met onderzoek en de vele nieuwe mogelijkheden van informatie- en kennismanagement is een vereiste. We zoeken een collega die voeling heeft met de politiek-bestuurlijke verhoudingen en het openbaar bestuur in Nederland. Zij/hij is een professional op inhoud en heeft bij voorkeur leidinggevende ervaring in het openbaar bestuur en/of de (semi) publieke sector. Uiteraard is gegeven de werkzaamheden van de Rekenkamer affiniteit met financiële / bedrijfseconomische vraagstukken vereist. Daarnaast heeft ervaring met de juridische vraagstukken de voorkeur. We zoeken een collega met een scherp analytisch vermogen, die als teamspeler gewend is te werken met professionals in projecten en die zich committeert aan het gezamenlijk te bereiken resultaat. En die dat vervolgens met verve en overtuiging buiten de Algemene Rekenkamer presenteert.

De Algemene Rekenkamer streeft naar diversiteit in haar eigen organisatie. Gezien de huidige samenstelling van het college gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Procedure

Op basis van de sollicitatiebrieven selecteert de Algemene Rekenkamer een aantal kandidaten, met wie wij naar verwachting in  mei/juni gesprekken voeren. Het opvragen van referenties en het screenen van kandidaten kan deel uitmaken van de procedure.

Onze selectie mondt uit in een openbare aanbevelingslijst met vier kandidaten in volgorde van onze voorkeur ten behoeve van de vervolgprocedure in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer neemt daarna de selectie over. De Tweede Kamer stelt een openbare voordracht van drie personen op. Ten slotte wordt het nieuwe collegelid bij Koninklijk besluit benoemd. De begindatum wordt in overleg vastgesteld.

Wettelijke voorwaarden

De collegeleden van de Algemene Rekenkamer moeten aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. U heeft de Nederlandse nationaliteit. U vervult ná benoeming geen andere openbare betrekking waaraan een vaste beloning of toelage is verbonden. U kunt ook geen lid zijn van een publiekrechtelijk college waarvoor bij of krachtens wettelijk voorschrift verkiezingen worden uitgeschreven. En u vervult overigens geen betrekkingen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van uw ambt of handhaving van uw onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. De Algemene Rekenkamer hanteert hiervoor een interne toetsingsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Cornelis van der Werf, secretaris van de Algemene Rekenkamer, via telefoonnummer (070) 342 42 99. Algemene informatie over de Algemene Rekenkamer vindt u op www.rekenkamer.nl.

Solliciteren

Wilt u in aanmerking komen voor plaatsing op onze aanbevelingslijst, stuurt u dan uw sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, naar:

De heer drs. A.P. Visser
President Algemene Rekenkamer
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

Wij ontvangen uw brief graag uiterlijk 17 april 2020. Voor een vertrouwelijke afhandeling van de sollicitatiebrieven vragen wij u ‘vacature college’ buiten op de envelop te plaatsen. U kunt ook per email reageren op het afgeschermde mailadres: vacaturecollegelid@rekenkamer.nl