Voor wie en waarom?

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de verantwoording van de ministers en presenteert de resultaten daarvan op Verantwoordingsdag. Op basis van onze informatie kunnen de ministers en het parlement debatteren over:

  • het gevoerde beleid;
  • de bereikte maatschappelijke effecten;
  • de prestaties die daarvoor door de overheid geleverd zijn;
  • de rechtmatigheid, integriteit, ordelijkheid en controleerbaarheid van de wijze waarop dit is geschied;
  • de uitgaven en de ontvangsten die daarmee gemoeid waren.

Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld voor een aantal beleidsterreinen in welke mate het beleid effectief is. We doen daarover dan aanbevelingen om verbeteringen in dit beleid te bevorderen. Op deze manier ondersteunen wij het leerproces van de overheid.

Verantwoording afleggen

De ministers verantwoorden zich met hun jaarverslagen in het parlement. De jaarverslagen moeten inzicht geven in hoeverre het geld is besteed aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld, en dat de wet- en regelgeving is nageleefd. Door zich te verantwoorden kunnen de ministers laten zien dat zij het vertrouwen waard zijn dat zij van de Staten-Generaal hebben gekregen, aan het begin van de begrotingscyclus. De Algemene Rekenkamer treedt hierbij op als ‘vertrouwenspersoon’, door het parlement zekerheid te verschaffen en te informeren over de kwaliteit van de jaarverslagen en de bedrijfsvoering van de ministeries.