Verantwoording EU-geld

Met de Nationale Verklaring legt het kabinet jaarlijks verantwoording af aan de Europese Commissie en de Tweede Kamer over het beheer en de rechtmatigheid van Europese subsidies die in Nederland worden besteed. Die Europese subsidies worden in de vorm van zogenoemde ‘fondsen in gedeeld beheer’ op uiteenlopende terreinen uitgegeven: landbouw, plattelandsontwikkeling, visserij, werkgelegenheid, economische ontwikkeling, migratie, etc. In Nederland zijn er acht fondsen in gedeeld beheer.

Oordeel Nationale Verklaring

De Algemene Rekenkamer geeft jaarlijks een oordeel over de deugdelijkheid van de Nationale Verklaring. Wij geven een oordeel over:

  • de kwalificatie van de wettigheid, regelmatigheid, juistheid en volledigheid van de verantwoorde financiële transacties tot op het niveau van eindbegunstigde;
  • de kwalificatie van de beheers- en controlesystemen van de EU-fondsen;
  • de totstandkoming van de Nationale Verklaring en de onderliggende deelverklaringen met de bijbehorende consolidatiestaten.

Werkzaamheden

Om tot onze oordelen over de beheers- en controlesystemen en de financiële transacties te komen hebben wij per fonds op basis van een risicoanalyse eigen werkzaamheden verricht. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de werkzaamheden van de ADR, in haar hoedanigheid als auditautoriteit en certificerende instantie. Dat is efficiënt, omdat het object en de reikwijdte van de controle van ADR en Algemene Rekenkamer voor een groot deel gelijk zijn. Om na te gaan of wij op de werkzaamheden van de ADR kunnen steunen, voerden wij een review van die werkzaamheden uit.

Voor ons oordeel over de totstandkoming van de Nationale Verklaring hebben wij zelfstandig het proces van totstandkoming beoordeeld van de deelverklaringen die de verantwoordelijke bewindspersonen van EZK, SZW, LNV en JenV hebben afgegeven en van de Nationale Verklaring die de minister van Financiën namens het kabinet heeft afgegeven. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van de assurance-rapporten van de ADR bij elke deelverklaring.

Rapportage

Per fonds rapporteren wij conclusies, aanbevelingen en aandachtspunten. Daarbij richten wij onze rapportage vooral op punten die moeten verbeteren. Aanbevelingen doen wij bij meer zwaarwegende verbeterpunten; minder zwaarwegende verbeterpunten rapporteren wij als aandachtspunten. De Europese verordeningen stellen per fonds verschillende eisen aan beheer, controle en verantwoording. Dat betekent dat de Nationale Verklaring maatwerk vereist en dat de informatie per fonds op onderdelen soms verschilt.