Beoordelingskaders

Beoordelingskaders bedrijfsvoering

Om te bepalen of de bedrijfsvoering van het ministerie tekort is geschoten, hebben we voor een aantal processen normenkaders ontwikkeld. Te weten:

Beoordelingskaders financiële informatie

Bij de rapportage over fouten en onzekerheden in de oordelen over de financiële informatie zijn er twee mogelijkheden:

  1. Er zijn geen belangrijke fouten en onzekerheden aangetroffen. De geconstateerde fouten blijven onder de (kwantitatieve) tolerantiegrens. Wij rapporteren niet over de geconstateerde fouten en onzekerheden.
  2. De geconstateerde fouten en onzekerheden overschrijden de (kwantitatieve) tolerantiegrens en worden in onze rapporten toegelicht.

In het Beoordelingskader financiële informatie geven wij aan:

  • welke financiële overzichten voor de oordeelsvorming worden gebruikt.
  • hoeveel toetsen per financieel overzicht wij uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van belangrijke fouten en/of onzekerheden.
  • welke (kwantitatieve) controletolerantie wij per toets hanteren.
  • hoe wij op basis van de toetsen tot een oordeel komen.