Beoordelingskaders

Beoordelingskaders bedrijfsvoering

Om te bepalen of de bedrijfsvoering van het ministerie tekort is geschoten, hebben we voor een aantal processen normenkaders ontwikkeld. Te weten:

Beoordelingskaders financiële informatie

Bij de rapportage over fouten en onzekerheden in de oordelen over de financiële informatie zijn er twee mogelijkheden:

  1. Er zijn geen belangrijke fouten en onzekerheden aangetroffen. De geconstateerde fouten blijven onder de (kwantitatieve) tolerantiegrens. Wij rapporteren niet over de geconstateerde fouten en onzekerheden.
  2. De geconstateerde fouten en onzekerheden overschrijden de (kwantitatieve) tolerantiegrens en worden in onze rapporten toegelicht.

In het Beoordelingskader financiële informatie geven wij aan:

  • welke financiële overzichten voor de oordeelsvorming worden gebruikt.
  • hoeveel toetsen per financieel overzicht wij uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van belangrijke fouten en/of onzekerheden.
  • welke (kwantitatieve) controletolerantie wij per toets hanteren.
  • hoe wij op basis van de toetsen tot een oordeel komen.

Overgangsrecht CW 2016 - CW 2001 nog van toepassing

De Comptabiliteitswet 2001 en de daarop berustende bepalingen blijven van toepassing voor de jaarverslagen 2017 en 2018. Dit is bepaald in artikel 10.2 van de Comptabiliteitswet 2016, die per 1 januari 2018 in werking is getreden. De leeswijzer van de jaarverslagen 2017 benoemt de overgangsbepaling. Bij de verwijzingen naar de bepalingen van de Comptabiliteitswet 2016 moeten de artikelen van de Comptabiliteitswet 2001 worden gelezen - conform  de transponeringstabel bij de Comptabiliteitswet 2016, Stb. 2017,139.