Bezwaaronderzoek

Wij geven bij onze resultaten in het onderzoek van de ministeries aan welke onvolkomenheden wij hebben geconstateerd in het financieel beheer, het materieelbeheer en de bedrijfsvoering van het ministerie. Als blijkt dat een ministerie geen of onvoldoende verbetermaatregelen heeft getroffen dan kunnen wij een bezwaaronderzoek instellen of bezwaar maken.

Oorzaak van de problemen

Bij een bezwaaronderzoek kijken we wat precies de oorzaak is van de problemen. Zijn de problemen structureel van aard? Wat staat oplossingen in de weg? Als blijkt dat er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere (externe) omstandigheden waardoor een oplossing lang uitblijft, blijven we de ontwikkelingen volgen. In de volgende jaren zullen we daaraan extra aandacht besteden. Ook wanneer de minister toereikende toezeggingen heeft gedaan, houden wij de vinger aan de pols.

Bezwaar maken en bezwaar handhaven

Het zwaarste instrument dat wij kunnen hanteren om verbeteringen binnen de rijksoverheid af te dwingen is het maken van bezwaar. We kunnen altijd bezwaar maken als wij onvolkomenheden of onrechtmatigheden hebben geconstateerd. We maken er echter alleen in bijzondere situaties gebruik van. Bijvoorbeeld wanneer een minister verweten kan worden niet te reageren op eerdere signalen en aanbevelingen, of wanneer er sprake is van omvangrijke fouten in het jaarverslag.

Wij informeren de minister vooraf over ons voornemen om bezwaar te maken. Ook vragen we de minister ons te laten weten wat hij of zij gaat doen om de gesignaleerde problemen op te lossen. De minister kan zo het voorgenomen bezwaar opheffen. Als de minister niet adequaat reageert op onze aankondiging van bezwaar, dan handhaven wij het bezwaar.

Staten-Generaal aan zet

Heeft het bezwaar betrekking op fouten in het jaarverslag, dan keuren wij het Financieel jaarverslag van het Rijk goed onder het voorbehoud van vaststelling van een indemniteitswet.

Dit betekent dat het kabinet op voordracht van de betrokken minister binnen twee maanden een voorstel voor een indemniteitswet naar de Staten-Generaal moet sturen. In een indemniteitswet vraagt de minister de Staten-Generaal om de verplichtingen, uitgaven of ontvangsten ondanks het bezwaar van de Algemene Rekenkamer toch goed te keuren. Als de Staten-Generaal instemmen met het wetsvoorstel, dan heft zij het bezwaar op.