Fout minister noopt tot aanpassen 4 rapporten Rekenkamer

Op 20 mei jl. heeft de minister van Financiën per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over een fout in de opgegeven voorschotten voor toeslagen door de Belastingdienst.

Dit betekent dat de minister op 4 juni 2019 een aangepaste Saldibalans 2018 met een toelichting op de voorschotten van toeslagen en brieven over de aanpassingen in de jaarverslagen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het parlement stuurt. Vanwege deze correcties heeft de Algemene Rekenkamer ná Verantwoordingsdag 2019 aanvullend onderzoek gedaan. Dit leidt tot een nieuwe verklaring van goedkeuring 2018 (terug te vinden in het hoofdrapport Staat van de rijksverantwoording 2018). Ook de drie rapporten met bevindingen over de jaarverslagen van de ministeries van BZK, SZW en VWS, zoals op 15 mei jl. gepubliceerd, heeft de Algemene Rekenkamer nu aangepast.
Het oordeel van de Rekenkamer over de rechtmatigheid van ’s Rijks financiën is hierdoor niet veranderd.
In het aangepaste hoofdrapport schrijft de Algemene Rekenkamer op 4 juni 2019 dat de maatregelen die de minister aankondigt om herhaling te voorkomen getoetst zullen worden. De Rekenkamer zal ook op dit punt haar eigen audits aanscherpen. De fout met de voorschotten betreft de huurtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en zorg­toeslag.