Beantwoording vragen Tweede Kamer over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013

Op 12 en 13 juni heeft de Algemene Rekenkamer brieven gestuurd naar de Tweede Kamer met de antwoorden op de Kamervragen over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van VWS, OCW, SZW, Financiën, IenM, VenJ, Defensie en Staat van de rijksverantwoording 2013, rijksbrede resultaten en thema’s’.