Rijksdienst in de steigers, verdeling van verantwoordelijkheden onduidelijk

Ongewis of kabinet doelen haalt; bedrijfsvoering beter, behalve bij BZK en VenJ

Het Rijk heeft zijn bedrijfsvoering over het algemeen redelijk op orde, ook  in deze tijd van bezuinigingen en reorganisaties. Een soortgelijk  positieve beeld kan echter niet geschetst worden over de informatiewaarde van de kabinetsverantwoording over 2012. Het kabinet maakt niet duidelijk of de beoogde bezuiniging van circa € 8 miljard in 2012 daadwerkelijk gehaald is. Of overheidsbeleid de beoogde resultaten oplevert, meldt het kabinet de Kamer vaak niet, zo blijkt uit verdiepend onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar vijf specifieke doelen. Het kabinet boekt verder nog weinig vooruitgang met het invullen van besparingsplannen voor het programma Compacte  Rijksdienst. Hiervoor dragen de ministers van Binnenlandse Zaken en Wonen en Rijksdienst de eerste verantwoordelijkheid. Ruim de helft van het te bezuinigen bedrag is na twee jaar nog niet onderbouwd. De taakverdeling bij gedeelde diensten voor bijvoorbeeld inkoop, huisvesting en ICT is niet helder. Hoe organisaties op afstand van het Rijk (zbo’s) kunnen aansluiten is nog niet ingevuld. Verder valt op dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet tijdig in staat was het jaarverslag 2012 af te ronden door problemen met een nieuw financieel systeem. Hierdoor moest de jaarrekening deels handmatig opgesteld worden. De Algemene Rekenkamer heeft hiertegen bezwaar aangetekend en de minister aangezet tot een verbeterplan. Het bezwaar is daarop ingetrokken, de ernstige onvolkomenheid behoudt de aandacht.