Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Provinciefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Provinciefonds.

Onze conclusies

Provincies ontvangen geld van de rijksoverheid uit het provinciefonds. Het provinciefonds bevat indicatoren en criteria waarmee bepaald wordt hoeveel geld iedere provincie ontvangt.

Met de bijdrage uit het provinciefonds financieren provincies een deel van hun uitgaven. De Gedeputeerde Staten leggen over deze uitgaven verantwoording af aan de Provinciale Staten.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën beheren het provinciefonds. In het jaarverslag van het provinciefonds is te zien hoeveel geld is uitgegeven, ontvangen of toegezegd. De financiële informatie in het jaarverslag is volgens de regels tot stand gekomen en de getallen kloppen. 

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het provinciefonds

Financieel oordeel Provinciefonds

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer