Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Nationaal Groeifonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Nationaal Groeifonds.

Onze conclusies

Het kabinet verwacht dat er in de toekomst meer geld nodig is voor bijvoorbeeld de zorg, het klimaat en de pensioenen. Daarom wil het kabinet met het Nationaal Groeifonds het verdienvermogen duurzaam versterken, door extra investeringen in onder andere kennis en innovatie. We vragen in dit rapport aandacht voor de verantwoording over de resultaten van dit fonds.

Vooraf beter nadenken over te behalen resultaten

Het kabinet wil tussen 2021 en 2025 € 20 miljard via het Nationaal Groeifonds (NGF) uitgeven. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor het NGF. De vraag is of de minister uiteindelijk in staat zal zijn om het parlement goed te informeren over het bereiken van de fondsdoelstellingen. We zien daarbij risico’s, omdat de fondsdoelstellingen niet eenduidig zijn en het de vraag is of de minister met de informatie die wordt verzameld uiteindelijk uitspraken kan doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het NGF.

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer