Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onze conclusies

Informatiebeveiliging: van 2 onvolkomenheden terug naar 1 onvolkomenheid

In ons vorige verantwoordingsonderzoek constateerden we een onvolkomenheid voor informatiebeveiliging bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Het belangrijkste probleem was de voortgang in het verkrijgen van accreditaties (goedkeuring voor gebruik) van ICT-systemen waarin BZ met zeer vertrouwelijke informatie werkt. Wij hebben in 2021 geconstateerd dat de minister van BZ op dit gebied veel werk heeft verzet en verbeteringen heeft doorgevoerd. Mede daardoor beheerst de minister de informatiebeveiligingsrisico’s voor deze ICT-systemen. Daarom heffen we de onvolkomenheid op.

Bij de onvolkomenheid toegangsbeveiliging heeft de minister maatregelen genomen om de toegang tot vertrouwelijke informatie binnen het ministerie te beperken. Uit ons onderzoek bleek echter dat in 2021 toch nog vertrouwelijke informatie toegankelijk was voor grote groepen medewerkers, terwijl dit niet de bedoeling was. We handhaven daarom de onvolkomenheid.

Fysieke beveiliging Rijnstraat blijft aandachtspunt

In ons verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van BZ zagen we dat de toegangsbeveiliging voor het pand van BZ aan de Rijnstraat in Den Haag niet goed geregeld was. Een onbevoegd persoon kon eenvoudig vanaf het publieksgebied in het gebouw het werkgebied van het Ministerie van BZ binnenkomen, door mee te lopen met iemand die wel bevoegd was. Omdat er geen meeloopbeveiliging was tussen de beide gebieden, was informatie binnen het werkgebied van het Ministerie van BZ fysiek onvoldoende beveiligd. Wij vonden dit toen een aandachtspunt, zowel voor het Ministerie van BZ als voor het Ministerie van BZK. Dit laatste ministerie is namelijk bij de rijksoverheid verantwoordelijk voor de huisvesting van de ministeries.

In ons verantwoordingsonderzoek 2021 constateren we dat er bij dit aandachtspunt weinig vooruitgang is geboekt. Er is weliswaar een projectteam ingesteld, maar dat is nu pas bezig de verschillende oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Die worden in de zomer van 2022 verwacht. Wij handhaven daarom ons aandachtspunt.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Financieel oordeel BuZA

Onvolkomenheden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onvolkomenheden BUZA

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer