Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

Gemeenten ontvangen geld van de rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds bevat indicatoren en criteria waarmee bepaald wordt hoeveel geld iedere gemeente ontvangt.

Met de bijdrage uit het gemeentefonds financieren gemeenten een deel van hun uitgaven. Het college van burgemeester en wethouders legt over deze uitgaven verantwoording af aan de gemeenteraad.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën beheren het gemeentefonds. In het jaarverslag van het gemeentefonds staat hoeveel geld is uitgegeven, ontvangen of toegezegd. De financiële informatie in het jaarverslag is volgens de regels tot stand gekomen en de getallen kloppen. 

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van het gemeentefonds

Financieel oordeel Gemeentefonds

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer