Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van Staten-Generaal.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De beide Hoge Colleges van Staat voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel.

De financiële informatie in het Jaarverslag 2018 van de Staten-Generaal voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen. Daarnaast hebben wij ook geen fouten gevonden die de tolerantiegrens op artikelniveau overschrijden.

Beveiliging informatie

De Staten-Generaal streven ernaar om voor informatiebeveiliging te voldoen aan de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012). De Tweede Kamer heeft in 2018 de informatiebeveiliging verder verbeterd en heeft over 2018 een in-controlverklaring afgegeven, waarin de Tweede Kamer aangeeft welke punten nog verbeterd moeten worden.

De beveiliging en het beheer van het financiële systeem van de Tweede Kamer zijn in 2018 verbeterd maar nog niet helemaal op orde. De Tweede Kamer beschikte in 2018 nog niet over een assurancerapportage waarin zekerheid wordt gegeven over de beveiliging van het financiële systeem. Evenals over 2016 en 2017 merken wij de beveiliging en het beheer van het financiële systeem daarom aan als een onvolkomenheid.

De Eerste Kamer maakte voor de kantoorautomatisering gebruik van de ICT-infrastructuur van de Tweede Kamer. In 2018 heeft de Eerste Kamer een eigen inrichting voor de kantoorautomatisering gerealiseerd. Hiervoor heeft de Eerste Kamer aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van het begrotingshoofdstuk IIA Staten-Generaal waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2018 van de Staten-Generaal. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordingsinformatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is en voldoet aan de regels voor het inrichten van de jaarverslagen.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal. In 2018 is er één onvolkomenheid geconstateerd. In dit hoofdstuk staan ook belangrijke risico’s en aandachtspunten over de bedrijfsvoering.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2018 van de Staten-Generaal is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin geven wij de reactie weer die wij op 24 april 2019 ontvingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.