Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 De Koning

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 van De Koning.

Onze conclusies

De minister-president, minister van Algemene Zaken (AZ), is verantwoordelijk voor het beheer van het begrotingshoofdstuk de Koning.

In 2018 is, in navolging van de afgelopen jaren, de transparantie over de kosten van het koningschap vergroot. Transparantie over de kosten van het koningschap moet worden afgewogen tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning. De minister-president beoordeelt van geval tot geval of het openbaar belang dan wel het persoonlijk belang in het geding is.

De informatie over omvang en opbouw van reserveringen voor langetermijninvesteringen moet voor de controle inzichtelijk zijn. De Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer hebben inzicht in deze informatie.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van begrotingshoofdstuk I De Koning waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2018 van de Koning. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordingsinformatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is en voldoet aan de regels voor het inrichten van de jaarverslagen. Wij hebben vastgesteld dat de weergegeven informatie rechtmatig en deugdelijk is weergegeven.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2018 van de Koning.
  • Hoofdstuk 5, ‘Reactie minister’: hierin geven wij de reactie weer die wij op 25 april 2019 ontvingen van de minister van Algemene Zaken.