Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.

Onze conclusies

Staten-Generaal werken aan verbetering van hun informatiebeveiliging

De Staten-Generaal hebben – evenals de overige Hoge Colleges van Staat – de ambitie om verantwoording te gaan afleggen over de beveiliging van hun informatie, net als de departementen. De regelgeving schrijft hun dit niet voor, maar deze ambitie past bij hun positie in het staatsbestel.

De Staten-Generaal (Eerste Kamer en Tweede Kamer) hadden in 2016 nog onvoldoende inzicht in de beveiliging van hun informatiesystemen om deze ambitie ook te realiseren. Zij verwachten dat zij begin 2018 wel verantwoording over 2017 kunnen afleggen, zowel intern als extern. Daartoe moeten nog wel forse stappen gezet worden.

Beveiliging van financiële systeem in 2016 onvoldoende

De Tweede Kamer had in 2016 haar financiële systeem nog onvoldoende beveiligd. Hiermee bestaat het risico dat financiële informatie wordt misbruikt of verloren gaat. De Tweede Kamer heeft in 2016 wel verbeteringen aangebracht in de informatiebeveiliging en het beheer van het financiële systeem, maar het tempo van de verbeteringen is te laag. Dit ondanks onze aanbeveling in ons rapport over 2015 om prioriteit te geven aan het op orde brengen van de beveiliging van het systeem. Wij merken de informatiebeveiliging en het beheer van het financiële systeem bij de Tweede Kamer aan als een onvolkomenheid.

Verder in het rapport

In het rapport werken wij bovenstaande conclusie verder uit:

  • Financiële informatie: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de financiële informatie in het Jaarverslag 2016 van de Staten-Generaal rechtmatig is en deugdelijk is weergegeven.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2016 van de Staten-Generaal deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Beleidsresultaten: hierin geven wij een toelichting op ons oordeel dat de informatie die in het Jaarverslag 2016 over de Staten-Generaal is opgenomen over het gevoerde beleid, deugdelijk tot stand is gekomen.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer: hierin geven wij de reactie weer die wij op 25 april 2017 ontvingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.