Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

Algemene Zaken ‘in control’ over bedrijfsvoering

Het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft de bedrijfsvoering op orde. Het relatief kleine ministerie is zich bewust van het belang van goed financieel beheer, van juiste informatievoorziening en van goed werkende beveiliging van informatie. Onze oordelen over de beleidsresultaten, bedrijfsvoering en financiële informatie zijn positief.

Er is nog aandacht nodig voor de informatiebeveiliging en voor het inkoopbeheer. Bij de informatiebeveiliging gaat het vooral om het verder uitwerken van risicoanalyses. Door de geringe personele capaciteit worden de voorgenomen acties nu niet altijd gerealiseerd. Bij het inkoopbeheer is het van belang een eenduidige werkwijze voor de controle van de inkoopfacturen te hanteren.

In het rapport komt verder het volgende aan bod:

  • Beleidsresultaten: wij zijn van oordeel dat de beleidsinformatie deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Bedrijfsvoering: evenals vorig jaar zijn er geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Zoals hierboven geschetst, vragen we wel aandacht voor de informatiebeveiliging en het inkoopbeheer.
  • Financiële informatie: wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw tot stand is gekomen. Er zijn geen overschrijdingen van de tolerantiegrenzen.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer.