Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Infrastructuurfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 van het Infrastructuurfonds.

Onze conclusies

Voorstellen voor verbetering in informatievoorziening over infrastructurele projecten

In de informatievoorziening aan het parlement over infrastructurele projecten (‘MIRT-projecten’) is verbetering mogelijk. Dit constateren wij op basis van een casusonderzoek naar het project A4 Delft-Schiedam. De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft over dit project veel informatie naar het parlement gestuurd, maar deze informatie is gefragmenteerd en het is niet eenvoudig om zicht te krijgen op het totaalbeeld en het verhaal achter de ontwikkelingen. In dit rapport doen wij concrete voorstellen om de informatievoorziening te verbeteren.

In het rapportwerken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • Beleidsresultaten: hier vindt u conclusies over ons onderzoek naar de informatievoorziening over MIRT-projecten en ons oordeel over de informatie over het beleid in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds. Wij zijn van oordeel dat de onderzochte onderdelen van de beleidsinformatie niet geheel deugdelijk tot stand zijn gekomen.
  • Bedrijfsvoering: hierin geven wij ons oordeel over de informatie over de bedrijfsvoering in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds. Wij zijn van oordeel dat de informatie over de bedrijfsvoering deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Financiële informatie: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds. Wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer: hierin geven wij de reactie weer die wij op datum 2016 ontvingen van de minister van IenM. De minister geeft in haar reactie aan dat zij onze voorstellen voor verbetering van de informatievoorziening aan het parlement over infrastructurele projecten wil bespreken in het Wetgevingsoverleg en bij de verbeteragenda ‘Kwaliteit informatievoorziening via de begrotingscyclus’.