Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2015 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.

Onze conclusies

Positief oordeel over verantwoording 2015

De informatie in het beleidsverslag en de bedrijfsvoeringsparagraaf is juist tot stand gekomen.
In de financiële informatie zijn geen fouten gemaakt. Het enige aandachtspunt is de informatiebeveiliging.
We concluderen dat de Staten-Generaal weliswaar de risico’s in beeld heeft voor informatiebeveiliging, maar het uitwerken en nemen van de maatregelen die nodig zijn om de gesignaleerde risico’s weg te nemen, blijven nog achter. Actie is nodig, want bijvoorbeeld de beveiliging van het financiële systeem moet verbeterd worden om risico op misbruik en verlies van gegevens te voorkomen.
Een verdere verbetering op het gebied van informatiebeveiliging zou een ‘in control’ verklaring zijn in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Inzicht bieden in de informatiebeveiliging geeft blijk van bewustzijn en het bevordert het vertrouwen van de burger in het functioneren van de overheid en de daaraan verbonden organen.

In het rapport komt verder het volgende aan bod:

  • Beleidsresultaten: wij zijn van oordeel dat de beleidsinformatie deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  • Bedrijfsvoering: evenals vorig jaar zijn er geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Wij vragen wel aandacht voor de informatiebeveiliging.
  • Financiële informatie: wij zijn van oordeel dat de financiële informatie rechtmatig en getrouw is. Er zijn geen overschrijdingen van de tolerantiegrenzen.
  • Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer.