Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van OCW

Verbeteringen in de bedrijfsvoering worden zichtbaar

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 en de bedrijfsvoering van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Ministerie van OCW heeft in 2012 veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, met name voor wat betreft het inkoopbeheer. De effecten van die verbeteringen beginnen zichtbaar te worden. Het subsidiebeheer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is nog niet op orde: voor €28 miljoen euro aan subsidies is niet duidelijk of ze volgens de regels besteed zijn. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat op 15 mei 2013 verschijnt.

Het kabinet-Rutte/Asscher kondigde in het regeerakkoord aan dat scholen in de toekomst zelf publieke verantwoording af gaan leggen. De Algemene Rekenkamer is hierover positief: de minister van OCW kan deze verantwoordingsinformatie gebruiken om de Tweede Kamer over de doelmatigheid van het onderwijs te informeren.

Concrete rijksambitie Leerweg Ondersteunend Onderwijs gewenst

Het kabinet Rutte-Asscher kondigde eerder aan dat scholen in de toekomst publieke verantwoording moeten gaan afleggen over de manier waarop zij omgaan met publiek geld. De Algemene Rekenkamer is positief over dat voornemen van het kabinet. Wel moet de minister van OCW als systeemverantwoordelijke voor het passend onderwijs de Tweede Kamer blijven informeren over de opbrengsten van het passend onderwijs.  Daarnaast zou de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een concrete rijksambitie moeten formuleren die duidelijk maakt wat er moet worden bereikt in het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Reactie minister van OCW

De minister van OCW heeft gereageerd op het rapport van de Algemene Rekenkamer.  Zij geeft aan dat zij erop zal toezien dat de opvolging van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op haar departement ‘voortvarend ter hand wordt genomen’.

Over het ministerie

Het Ministerie van OCW besteedde in 2012 € 34 miljard en telt 3.758 FTE.