Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van IenM

Problemen met financieel beheer bij Inspectie Leefomgeving en Transport

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2012 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De goed verlopen integratie op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) Kent een uitzondering:  het financieel beheer na de fusie van de inspectiediensten van de twee voormalige ministeries tot de Inspectie Leefomgeving en Transport. De informatie die de minister van IenM aan de Tweede Kamer verstrekt over de inzet van het budget is in een aantal gevallen verbeterd, maar het Jaarverslag 2012 van de minister geeft de Tweede Kamer nog onvoldoende inzicht welke middelen voor welke doelstellingen van beleid zijn ingezet.

Financieel beheer bij inspectie

De inspecties van de toenmalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM zijn gefuseerd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In 2012 hebben zich bij het ILT problemen voorgedaan in het financieel beheer, met name bij het inkoopproces, het opbrengstbeheer en de tussentijdse financiële informatie-voorziening.

Informatie over waterbeleid

Verdiepend onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het beleid voor waterkwantiteit (het reguleren van de hoeveelheid water voor scheepvaart, landbouw, energiesector enzovoort) toont aan dat uit de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie en het Infrastructuurfonds, en uit de begroting 2013 van het Deltafonds, geen duidelijk beeld ontstaat over de uitgaven. Maatregelen in het waterbeleid dienen meestal verschillende doelen tegelijk, bijvoorbeeld zowel waterkwantiteit als ‑kwaliteit. Hierdoor zijn de uitgaven voor voor elk doel afzonderlijk niet precies te becijferen. Met ingang van 2013 wordt in de begroting geen onderscheid meer gemaakt tussen de uitgaven voor waterkwantiteit en voor waterveiligheid. Deze zijn opgenomen in Deltafonds, terwijl de uitgaven voor waterkwaliteit op de begroting van het Ministerie van IenM staan. Met deze splitsing komt het integrale karakter van het waterbeleid volgens de Algemene Rekenkamer onvoldoende tot uitdrukking. In de begroting van IenM staan bovendien geen duidelijke doelen voor de resultaten van het waterkwantiteitsbeleid. De minister neemt in de verantwoording 2012 dan ook geen informatie op over de resultaten van dat beleid. Vandaar de aanbeveling aan de minister de informatie aan de Tweede Kamer te verbeteren.

Informatie over besteding spoorbudget is sluitend

Uit het Jaarverslag 2012 Infrastructuurfonds blijkt dat de Tweede Kamer inmiddels sluitende informatie van de minister krijgt hoe en in welke mate met budgetten binnen dit fonds wordt geschoven. Die informatie was voorheen voor de Kamer niet voorhanden, zo wees het onderzoek Besteding van spoorbudgetten door ProRail in 2011 uit. De minister heeft de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de parlementaire onderzoekscommissie Onderhoud en innovatie spoor opgevolgd, waardoor de Tweede Kamer nu kan vaststellen dat begroot geld voor spooruitgaven niet voor het spoor verloren gaat (ook al wordt geld tijdelijk voor bijvoorbeeld wegprojecten ingezet). Via het Infrastructuurfonds is in 2011 voor het spoor  € 217 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Dat is inclusief een vermindering van de schuld van ProRail met € 155 miljoen. In 2012 is € 261 miljoen minder besteed dan voor het spoor voorzien was.

Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer

De minister van IenM neemt de aanbeveling over om de informatie aan de Kamer over het waterbeleid te verbeteren. Zij wil dat via de begroting en verantwoording van het Deltafonds laten lopen. Dit vereist wijziging van de Waterwet. De minister zegt ook toe de resultaatinformatie over het waterbeleid te verbeteren. Volgens de Algemene Rekenkamer moet deze informatie duidelijk, betekenisvol en door de jaren heen vergelijkbaar zijn.

Over dit ministerie

Het Ministerie van IenM heeft in 2012 € 10,5 miljard uitgegeven. Dat komt overeen met 4,4 % van de rijksuitgaven. Het personeelsbestand bedraagt na de fusie en taakstellingen 12.386 fte. Het Ministerie van IenM is voortgekomen uit de vroegere ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Via het Infra-structuurfonds is in 2012  € 7,6 miljard uitgegeven (3,2 % van de rijksuitgaven).