Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Waddenfonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 van het Waddenfonds.

Rapport bij het Jaarverslag

Vertragingen projecten Waddenfonds blijven onvermeld

De provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben sinds januari 2012  de verantwoording voor bestedingen van het Waddenfonds overgenomen van de rijksoverheid. Dit fonds dateert van 2006, bevat nog ruim een half miljard euro en is bedoeld om het beheer van het Waddengebied te verbeteren en hierin extra te investeren. Tegelijk met de decentralisatie naar de provincies boekt het kabinet een bezuiniging in van € 75 miljoen. In 2011 heeft decentralisatie centraal gestaan en zijn door het fonds nauwelijks nieuwe verplichtingen aangegaan, de jaren daarvoor wel. De Algemene Rekenkamer is kritisch over het laatste jaarverslag dat de minister van IenM over het Waddenfonds uitbrengt. De minister meldt niet dat de aangekondigde programmatische aanpak (voorkomen van versplintering van uitgaven) in 2011 niet is uitgevoerd en dat van de 43 lopende projecten de helft vertraging heeft opgelopen. Met geld uit dit fonds moeten nog projecten voltooid worden als de Noordelijke Elfstedenvaarroute, biogasleiding Noordoost-Friesland en kwelderherstel Groningen. Het Jaarverslag Waddenfonds 2011 noch het bestuursakkoord met de provincies vermeldt of in de toekomst ‘additionaliteit’ voorwaarde voor subsidieverlening blijft (zonder fondsbijdrage komt een project niet tot stand). De Algemene Rekenkamer wijst op het risico van (de schijn van) belangenverstrengeling nu beherende provincies ook ontvanger van subsidies uit dit fonds kunnen worden.